Semasa

Terdudvk S4yu, Warg4 Em4s Ditah4n Ker4na Pukvl P3ncuri Untuk Pert4hankan Diri.

Se0rang warg4 em4s berusia 74 tahun di Demak, Ind0nesia telah dita.han pihak p0lis kerana dida.kwa melakukan pengan.iayaan terhadap se0rang pe.ncuri.

Ke.s yang melib.atkan lelaki itu bermula ketika dia mena.ngkap se0rang pemuda berusia 30-an yang sedang menc.uri ikan di k0lam yang dijaganya pada 7 September 2021 lalu.

K0lam ikan itu terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabu.paten Demak, Jawa Tengah, Ind0nesia.K0lam ikan tersebut juga difah.amkan berada di kawasan yang jauh daripada penduduk.

“Pakcik itu memang penjaga k0lam ikan di sana, dia juga tidur di p0ndok di situ. Pada 7 September sekitar jam 6.30 petang, pakcik itu telah mena.ngkap pen.curi di k0lam tersebut,”kata Hariyant0, peguam dari LBH Demak Raya.

Pada awalnya lelaki yang hi.dup seba.tang kara ini difah.amkan telah mene.gur penc.uri tersebut secara baik.

Namun, penc.uri itu tidak dapat menerima teg.uran tersebut dan terus meny.erang warga emas berke.naan menggu.nakan alat mena.ngkap ikan yang dibawanya.

“War.ga emas itu telah menjerit-jerit penc.uri, tetapi tidak ada yang memb.erikan resp0n kerana jarak tempat itu dengan pendu.duk jauh. Penc.uri itu hendak meny.erang war.ga emas itu, kemudian war.ga emas berkenaan menga.mbil sa.bit dan memb.aling ke arah penc.uri itu untuk melind.ungi diri,”kata Hariyanto.

Menurut ketera.ngan war.ga emas tersebut, bukan sekali kehil.angan barang atau ikan di k0lam yang dija.ganya itu berlaku. Sebelum ini, k0lam tersebut pernah kehil.angan pam airnya.

“Sebelum ini, k0lam ikan yang dijaga sering kehila.ngan barang. Semalam, penc.uri telah berjaya mena.ngkap hampir 20 kil0gram ikan. Itulah sebabnya war.ga emas tersebut mem.ilih untuk tidak berdiam diri lagi,”lanjutnya.

Setelah berg.elut dengan penc.uri ikan itu, war.ga emas berkenaan kemudiannya melap0rkan kejad.ian kec.urian tersebut kepada penduduk kampung. Dia juga menga.kui telah mem.ukul ma.ngsa dan mencede.rakannya.

“Selepas itu, bercakap dengan penduduk bahawa telah berlaku kecu.rian, penc.uri itu telah ditik.amnya. Kemud.ian pada sekitar pukul 11 malam itu juga, dia telah dibawa ke balai p0lis atas lap0ran berkenaan kejad.ian tersebut,” tambahnya.

Menurutnya, penah.anan yang dilakukan 0leh pihak p0lis merupakan suatu yang agak keterl.aluan. Lebih-lebih lagi, ke.s ini telah siap untuk diad.ili kerana fail tersebut telah dinyat.akan P21 0leh pejabat penda.kwa raya.

“Ianya agak lucu, tidak masuk ak.al apabila sese0rang menan.gkap penc.uri, melind.ungi dirinya dari anca.man yang dilakukan oleh penc.uri tersebut, dipe.njara dan dihu.kum,” tegasnya.

Haryant0 berharap agar pega.wai penguatk.uasa dapat melihat k.es ini dengan ad.il.

“Untuk berlaku ad.il, penc.uri itu juga perlu dipen.jara kerana peni.puan, bukan hanya war.ga emas itu sahaja. Lebih-lebih lagi, dia melakukan perkara itu hanya untuk melind.ungi dirinya sendiri sahaja,” kata Haryant0.

Sehingga kini, P0lis Demak serta Peja.bat Penda.kwa Raya Demak masih belum lagi memberikan makl.umat lanjut berkenaan ke.s ini.

Sumber : kump4ran, SK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *