Semasa

Kanak2 5 tahun M4ut Ap4bila Dih3mpuk Dan Dis3mbur Ubat Ny4muk H4nya Ker4na Ker4p K3ncing Ditilam Waktu Tidur.

Se0rang ibu tun.ggal berusia 30 tahun di Jakarta Barat yang hanya diken.ali sebagai NW, dita.han selepas didap.ati telah meny.eksa anak lelakinya, GW, berusia lima tahun sehingga m.ati.

Difah.amkan, su.spek bera.ng ma.ngsa ker.ap terke.ncing dalam seluar sejak beberapa bulan yang lal.u sehingga menyeb.abkan tilam bas.ah.

“Sus.pek ber.ang dan kemud.ian mengh.ukum ma.ngsa dengan cara yang tidak sepatutnya sehin.gga mengak.ibatkan ma.ngsa kehil.angan nya.wa,” kata Ketua P0lis Jakarta Barat, Roycke Langie.

Roycke berkata, berdas.arkan pengak.uan sus.pek, ma.ngsa telah ma.ti ak.ibat mengg.enakan huk.uman yang keterl.aluan ke atas anaknya iaitu dengan meny.embur muka ma.ngsa dengan peny.embur ra.cun nyamuk. Kemudian melet.akkan beg plastik berwarna mer.ah di atas kepala ma.ngsa bagi mengh.entikannya dari terus men.angis.

“Sus.pek telah mengg.unakan peny.embur rac.un nyamuk untuk memb.uatkan ma.ngsa diam dan berh.enti men.angis, selain tangan dan kakinya dii.kat mengg.unakan tali rafia,” katanya.

Selepas ma.ngsa tidak sed.arkan diri, sus.pek segera membawa anaknya itu ke h0spital berh.ampiran sebelum dis.ahkan menin.ggal dunia dan tidak sempat diseI.amatkan.

Sus.pek kemud.ian ditahan p0lis dan meng.aku telah memb.unuh anak lelakinya itu. Sus.pek telah did.akwa mengikut Perkara 35/2004 Perlind.ungan Kanak-Kanak yang memper.untukkan huk.uman penj.ara lebih dari 15 tahun.

Bagaimanapun pu.nca kemat.ian ma.ngsa belum dapat ditent.ukan sama ada kerana peny.embur rac.un nyamuk atau Iem.as diseb.abkan kepalanya ditut.up dengan beg plastik. P0lis masih menun.ggu hasil bed.ah sias.at.

P0lis juga percaya, ma.ngsa seringkali dii.kat oleh ibunya kerana sias.atan awal mene.mui kes.an-kes.an keced.eraan seperti dii.kat pada tub.uh badan ma.ngsa.

Sumber : par.ahlu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *