Semasa

‘Kem4tian Yang Dicemburui’ – Guru Al-Qur4n Meningg4l ketik4 Sed4ng Memb4ca Al-Qur4n.

Kemat.ian yang dicemb.urui dan amat meny.entuh ha.ti apabila menghe.mbuskan naf.as terak.hir ketika memb.aca kalam Allah.

Itu pengak.hiran mul.ia se0rang huff.az dan guru al-Quran terk.enal di Nazilli, Turki, Mehmed Ali Seflek Hodja, 96, yang menjadi bual.an ramai.

Jenaz.ahnya dite.mui dalam kead.aan kepal.anya terb.aring di atas hal.aman muka surat al-Quran, ak.ibat sera.ngan jant.ung malam Selasa lalu.

Mem.etik p0rtal Haberurfa, war.ga emas itu semem.angnya uz.ur ak.ibat fak.tor lanjut usia.

Sepanjang hay.atnya, Seflek menga.bdikan dirinya dalam mengemb.angkan ilmu al-Quran dengan menjadi tenaga pen.gajar kepada ribuan pelajar.

Kemat.ian Seflek turut mend.apat perhat.ian artis dan penyair, Dursun Ali Erzincanlı yang pernah mem.enangi ha.ti jutaan orang daripada karya ci.nta na.bi, yang menz.ahirkan du.ka cita atas kemat.ian Seflek.

“Permata berharga Nazilli, Ali Şeflek kembali kepada penc.ipta semasa membaca al-Quran.

“Sem0ga syu.rga tempatnya,” katanya.

Seflek dikeb.umikan di tan.ah perku.buran Eğriboyun selepas s0lat jena.zah di Masjid Koca, Nazilli.

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *