Keluarga

Pilu, Jas4d Kanak2 Lel4ki 10tahun Yg Diser4ng Buay4 Dijump4i Pada H4ri Kedua Penc4rian.

Lah4d Datu: M4yat kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun yang dise.rang bu.aya di sungai Kampung B.akau Iama, di sini, semalam, ditem.ukan penduduk kampung, pagi tadi.

M4yat ditem.ukan jam 6.41 pagi dalam kead.aan tera.pung dengan ke.san gi.gitan di bahagian ka.ki diperca.yai aki.bat dise.rang repti.Iia ga.nas itu.

Ketua BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Lah4d Datu, Sumsoa Rashid berkata, 0perasi menca.ri dan menyeI.amat ($AR) yang disam.bung pada hari kedua dimul.akan jam 6.30 pagi bersama penduduk kampung.

Katanya, m4yat kemud.ian ditem.ukan penduduk kampung dalam kead.aan tera.pung pada jarak 700 meter dari l0kasi m4ngsa dise.rang bu.aya.

“Terdapat ke.san gig.itan pada ka.ki kiri m4ngsa diperc.ayai aki.bat gig.itan bua.ya.

“Namun m4yat m4ngsa masih dalam kead.aan semp.urna,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

Sumsoa berkata, m4yat diser.ahkan kepada p0Iis untuk tind.akan sela.njutnya.

Sementara itu, katanya, dalam kejad.ian Sabtu lalu, m4ngsa diperc.ayai diser.ang bua.ya ketika sedang menca.ri udang untuk dijadikan um.pan mema.ncing bersama dua rakannya.

“Rumah m4ngsa terl.etak di atas air dan ket.ika kejad.ian m4ngsa dikatakan menan.gkap udang di bawah rumahnya namun tiba-tiba diser.ang bua.ya.

“Ketika itu, m4ngsa dikat.akan dapat meIepa.skan diri dan cuba menyeI.amatkan diri namun m4ngsa sekali lagi diser.ang sebeIum dita.rik ke dalam sungai dan hiI.ang,” katanya.

Salam tkziah. Sem0ga keluarganya t4bah. Anak syurga m3nanti di syurga. Al fatihah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *