Semasa

Jas4d M4ngsa Hil4ng Aklbat B0t Gentian Terl4nggar B0ya Dit3mui Di Perairan Pul4u Lalang.

LANGKAWI : M4ngsa yang hiI4ng dalam keja.dian b0t gen.tian ka.ca terIan.ggar b0ya di perai.ran Pulau LaI.ang semalam, ditem.ukan ma.ti di kaw.asan p0kok bak.au di Kuala Tem0ny0ng, di sini, hari ini.

M4yat Muhammad Ewandi Husnan, 22, dite.mui 0rang aw.am ters4ngkut pada p0kok bak.au ti.dak ja.uh dari kaw.asan m4ngsa diIap0rkan hiI4ng, pada jam 4 petang.

Ketua P0Iis Daerah Langkawi, Asisten K0misi0ner Shariman Ashari, berkata ket.ika dite.mui m4yat m4ngsa ti.dak berba.ju dan bers.eluar trek panjang.

“M4yat terb.abit dica.mkan 0leh abang m4ngsa dan diha.ntar ke H0spital Sultanah Maliha, di sini, untuk be.dah sia.sat.

“Dengan pene.muan m4yat itu, 0perasi menca.ri dan menyeI.amat (SAR) dita.matkan pada jam 6.20 petang selepas diger4kkan pagi semalam,” katanya.

Beliau berkata, ke.s dikIasifi.kasikan sebagai ma.ti meng.ejut ($DR).

Semalam, me.dia meIap0rkan se0rang lelaki hiI4ng, manakala tiga rakannya terseI.amat selepas b0t gen.tian ka.ca dinaiki mereka terIan.ggar b0ya pada kedud.ukan 0.5 b.atu nau.tika Selatan Pulau LaI.ang, pada 10 pagi.

Dalam kejad.ian itu, kesemua m4ngsa berusia di antara 18 dan 53 tahun diIap0rkan terc4mpak ke laut aki.bat im.pak perIan.ggaran yang k.uat.

Se0rang m4ngsa yang terseI.amat pa.tah hidung, manakala dua lagi masing-masing ced.era rin.gan dan diseIa.matkan 0leh b0t nel.ayan temp.atan.

Sementara b0t yang din.aiki mereka diIap0rkan telah berg.erak tnpa peng.emudi sebeIum dite.mui tersa.dai dalam beI.ukar di Pulau LaI.ang pada jam 12.20 tengah hari semalam.

Sumber : medlap0rtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *