Keluarga

Memilukan, Kedua Mat4 Bud4k Per3mpuan Ini Tid4k Berfungsi Sec4ra Ser3ntak Dan Terp4ksa Dib3dah.

Kedua-dua Ma.ta Budak Perempuan Tak Berfu.ngsi Secara Sere.ntak Dan Terpa.ksa Dibe.dah, Pu.nca Terla.mpau Ker.ap Main Handp.h0ne. Ibu bapa perlu men.gawal penggu.naan gaj.et pada anak-anak kerana ia boleh memud.aratkan kesih.atan terutamanya penglihatan.Kedua Mata Budak Perempuan Tak Berfungsi Serentak Dan Terpaksa Dibedah, Punca Terlampau Kerap Main Handphone

Dalam k.es terb.aru di Thailand, Dachar Nuysticker Chuayduang berk0ngsi meng.enai ins.iden yang meni.mpa anak perempuannya berusia empat tahun menj.alani pembed.ahan ma.ta kerana terlalu banyak mengh.abiskan masa dengan berm.ain telef0n bi.mbit.

Menurut Dachar, anaknya sudah dibias.akan dengan telef0n bi.mbit sejak usia dua tahun, seme.ntara dia b0leh f0kus melak.ukan pekerj.aannya.

sajagempak.com - Kedua Mata Budak Perempuan Tak Berfungsi Secara Serentak Dan Terpaksa Dibedah, Punca Terlampau Kerap Main Handphone

Namun, mamta kanak-kanak itu mula mengal.ami mas.alah yang menyeb.abkan dia terpa.ksa mem.akai cermin ma.ta. Selain itu, dia juga mengal.ami perub.ahan di mana dia tid.ak dapat dud.uk di.am atau f0kus jika tia.da telef0n bi.mbit di tang.annya.

D0kt0r berkata, penglih.atan kanak-kanak itu terj.ejas atau mengal.ami simpt0m la.zy eyes di mana ma.tanya tid.ak berf.ungsi secara sere.ntak.

sajagempak.com - Kedua Mata Budak Perempuan Tak Berfungsi Secara Serentak Dan Terpaksa Dibedah, Punca Terlampau Kerap Main Handphone

Selepas menjal.ani pembed.ahan, ak.hirnya pengli.hatan kanak-kanak berke.naan pu.lih tetapi dpt d0kt0r tidak membe.narkan dia mengg.unakan seba.rang ga.jet term.asuk men0nt0n televlsyen kerana pencah.ayaan dari pera.nti itu boleh menyeb.abkan dia hil.ang penglih.atan dan terpa.ksa menj.alani pembed.ahan sekali lagi.

Kepada ibu bapa dan pen.jaga yang ada mana-mana anak kecil di rumah, m0h0n ja.ngan terl.alu awal nak manj.akan mereka dengan ga.jet seperti han.dph0ne. Biarlah mereka membuat perk.ara lain atau main perma.inan lain yang lebih berf.aedah dan lebih sih.at.

Sumber : W0rld0fBuzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *