Keluarga

Terh4ru Melih4t F0t0 Budak Lel4ki Menjual Bel0n Sed4ng Mengaj4r Adiknya Memb4ca Iqra’.

Satu f0t0 tu.lar di me.dia s0sial mem.aparkan se0rang budak lelaki yang diperc.ayai berj.ualan bel0n-bel0n ani.masi kar.tun sedang men.gajar se0rang budak yang lebih ke.cil untuk membaca Iqra.

Menurut Kump4ran.c0m, dua kanak-kanak ters.ebut merup.akan abang dan adik yang sedang men.eliti buku Iqra di bawah gant.ungan bel0n ani.masi sehingga memb.uatkan ramai yang terh.aru meli.hat mereka.

Adik lelaki yang mem.akai kemeja putih dan selipar itu kelih.atan beg.itu bersem.angat ke.tika dia.jar 0leh abangnya. Dia nampaknya begitu teli.ti memerh.atikan buku Iqra yang dipeg.ang 0leh budak lelaki yang mem.akai baju hitam ters.ebut.

Menurut Kump4ran, l0kasi sebenar kedua-dua kanak-kanak itu menj.ual bel0n tid.ak dapat dipa.stikan namun men.urut wargmanet, kedua-dua lelaki itu biasanya menj.ual di hadapan T0p Swalayan, Kabup.aten K0laka, Sulawesi Tenggara.

“Anak ini menj.ual bel0n dan t0peng setiap hari dengan adiknya di had.apan Pasar Raya Terata di Kabup.aten K0laka, Sulawesi Tenggara,” memetik k0men @sofyan_anuggrah.

Perk0ngsian ters.ebut menjadi tu.lar dan sehingga kini telah mend.apat tanda suka melebihi 48 ribu. Warg.anet turut membe.rikan pelbagai resp0n yang kebany.akannya terse.ntuh melihat adik-beradik ini.

Sumber : sk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *