Semasa

Menurut Mufti Hukvm Membeli Andr0id B0x Untuk Mengakses Slaran Berb4yar Adal4h Har4m.

SEPERTI ramai sedia makl.um, para pen.gguna masa kini dilim.pahkan dengan pelbagai ranca.ngan, siri dan filem daripada pelbagai pih.ak penyiar. Hal ini secara ti.dak langsung, turut mema.ksa pengguna yang mahu men0nt0n melan.ggan pakej yang ditaw.arkan 0leh pelbagai pih.ak pen.yiar.

Menerusi is.u yang berl.aku, terdapat pi.hak yang memilih untuk mendapatkan Andr0id B0x iaitu sebuah pera.nti yang mampu menyi.arkan pelbagai ranca.ngan secara perc.uma tanpa perlu melan.ggan daripada pih.ak penyiar secara s.ah.

MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN. DR. LUQMAN ABDULLAH.

Dalam pada itu, pih.ak Mufti Wilayah Persek.utuan iaitu Dr. Luqman bin Haji Abdullah pada hari ini tampil menja.wab meng.enai huk.um membeli Andr0id B0x bagi tuju.an mengak.ses sia.ran berbayar secara perc.uma.

Menerusi perk0ngsian di laman web Mufti Wilayah Persekutuan, huk.um membeli Andr0id B0x pada asalnya adalah harus men0nt0n siaran percuma atau fun.gsi-fun.gsi lain yang tid.ak meli.batkan h.ak pih.ak lain.

Walau bagiamanapun, penggunaan Andr0id B0x menjadi ha.ram berik.utan berl.aku pencer0b0han dan menz.alimi pi.hak lain. Beliau juga turut menjel.askan dengan lebih la.njut mener.usi laman ras.mi beliau.

– Advertisement –

Soalan: Apa huk.um kita beli andr0id b0x? Contoh, kita boleh teng0k siaran astr0 tapi tak ba. yar pada astr0. M0h0n pencer.ahan pejabat mufti.

Jawapan Ringkas

Asal huk.um bagi membeli dan menggu.nakan andr0id b0x adalah ha.rus. Namun begitu, sekiranya tujuan pemb.elian dan penggu.naan pera.nti ters.ebut adalah untuk menga.kses siaran berb.ayar dan h.ak cipta lain dengan cara yang salah maka ianya adalah dihar.amkan kerana mencer0b0hi hak dan menz.alimi pih.ak lain.

Huraian Jawapan

Andr0id B0x adalah alat atau pera.nti yang digunakan untuk memb0lehkan telev.isyen mendapat siaran-siaran dari seluruh dunia. Tamb.ahan lagi, pera.nti ters.ebut dapat memb0lehkan telev.isyen meny.iarkan perkhi.dmatan siaran strim (strea.ming serv.ices) lain yang biasanya hanya boleh dia.kses melalui lapt0p, k0mputer, telef0n dan pera.nti pintar yang lain. Selain itu, ia juga akan memb0lehkan pen.gguna mendapat ak.ses terh.adap aplik.asi-aplik.asi pera.nti pin.tar seperti playst0re, inter.net dan lain-lain.

– Advertisement –

Terd.apat dua bentuk siaran yang akan diper0leh melalui pengg.unaan per.anti ters.ebut iaitu siaran berb.ayar dan siaran perc.uma. Justeru, tidak tim.bul sebarang isu syar.iah bagi kateg0ri siaran perc.uma kerana ia boleh digun.akan 0leh semua 0rang. Namun begitu, tim.bul isu syar.iah bagi kateg0ri siaran berb.ayar yang sepatutnya pen.gguna bayar terl.ebih dahulu untuk mendapat ak.ses sia.ran terse.but. Terdapat kead.aan di mana pen.gguna pera.nti ters.ebut mendapat ak.ses kepada sia.ran berb.ayar tanpa melan.ggannya yang seterusnya menyeb.abkan keru.gian kepada syar.ikat peny.iaran.

Justeru, permas.alahan ini adalah sama menga.mbil h.ak 0rang lain dengan cara yang ba.til dan menza.limi sya.rikat penyi.aran serta pih.ak-pih.ak berk.aitan dengannya. Perbu.atan ini juga telah dil.arang ol0leh Allah SWT mel.alui firm.anNya berikut:

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ

Maksudnya: Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) ha.rta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang sa.lah. Surah al-Baqarah (188).

Selain itu, permasa.lahan ini juga berk.ait rapat dengan h.ak ci.pta dan le.sen penyiaran. H.ak ci.pta, penyi.aran dan seumpama dengannya adalah merupakan ha.k yang diik.tiraf sya.rak. Ini dapat dilihat mel.alui kenya.taan Dr Abu Ghuddah yang menyatakan bahawa c.ap dagan.gan, nama syarikat, tulisan atau cipt.aan sese0rang dalam k0nteks semasa dianggap mempunyai nilai di sisi sy.arak. Oleh itu, tidak boleh untuk sese0rang mencer0b0hi h.ak ters.ebut atau menggunakannya dengan cara yang sa.lah seperti menc.etak tanpa kebe.naran, mengg0dam atau menggun.akannya tanpa membayar atau melan.ggannya. (Rujuk Majalah Majma’ Fiqh al-Islami 2080/5; Fiqh Nawazil 165/2).

Adapun bagi perb.uatan membeli dengan tujuan untuk men0nt0n siaran percuma atau fu.ngsi-fun.gsi lain yang tidak meli.batkan hak pihak lain dan mencer0b0hi hak-hak mereka, maka pemb.elian atau penggunaannya adalah dihar.uskan sya.rak sekiranya menepati sya.rat dan ruk.un jual beli. Hal ini juga berdas.arkan kaedah fiqh berikut:

‌الْأَصْلُ ‌فِي ‌الْأَشْيَاءِ ‌الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Maksudnya: Hu.kum asal suatu perkara adalah har.us sehingga terdapat perkara yang membawa kepada penghara.mannya. (Rujuk al-Asybah wa al-Nazoir h.60)

Namun begitu, sekiranya pemb.elian per.anti tersebut adalah bertuj.uan untuk mendap.atkan ak.ses siaran berbayar dengan cara yang salah maka ianya adalah har.am sebagaimana perbinc.angan di atas. Ini adalah bertep.atan dengan kae.dah fiqh berikut:

‌الْأُمُورُ ‌بِمَقَاصِدِهَا

Maksudnya: Setiap perkara itu berga.ntung dengan niat tujuannya. (Rujuk al-Asybah wa al-Nazoir h.8)

Kesimpulan

Asal huk.um bagi membeli dan menggun.akan andr0id b0x adalah ha.rus. Namun begitu, sekiranya tujuan pemb.elian dan penggun.aan pera.nti ters.ebut adalah untuk menga.kses siaran berbayar dan h.ak ci.pta lain dengan cara yang sa.lah maka ianya adalah dihara.mkan kerana mencer0b0hi hak dan menz.alimi pih.ak lain. Wallahualam.

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *