Semasa

Warg4 Emas Tid4k Meng4ku Bersal4h Mer0g0l Kamblng Betin4 Berusia Dua Tahun Sehlngga M4ti.

HULU SELANG0R: Pengak.uan bers.alah se0rang du.da atas tud.uhan melak.ukan se.ks lu.ar tabii dengan seek0r kambing betina, Julai lalu dit0lak 0leh Mahk.amah Sek.syen Kuala Kubu Bahru selepas lelaki terb.abit tid.ak menga.kui barang k.es yang dikem.ukakan di mahk.amah.

Shaari Hasan, 60, pada mul.anya me.ngaku bers.alah atas tud.uhan melak.ukan se.ks lu.ar tabii dengan seek0r kambing betina berusia dua tahun kira-kira pukul 1.30 petang, 27 Julai lalu di belak.ang sebuah rumah, Kampung Sungai Bua.ya, Rawang di sini.

Pertud.uhan terh.adap war.ga emas itu dibuat me.ngikut Sek.syen 377 Kanun Kesek.saan yang memperu.ntukkan huk.uman penj.ara maksi.mum 20 tahun dan boleh diken.akan de.nda atau se.bat, jika sa.bit kesal.ahan.

Bagaimanapun keti.ka ditun.jukkan sepasang baju iaitu kemeja T warna hijau dan seluar panjang berwarna c0klat, lelaki ters.ebut meny.atakan pakaian ters.ebut bu.kan mili.knya.

Pen.afian ters.ebut menyeb.abkan pengak.uan bersa.lahnya tid.ak boleh diterima mahk.amah.

Timbalan Pend.akwa Raya, Siti Khadijah Amir Hamdzah mem0h0n agar ti.dak jami.nan diberikan terh.adap tert.uduh adalah ser.ius namun pegu.am bela, Zolazrai Zolkapli mem0h0n agar anak gu.amnya diben.arkan ik.at ja.min dengan ambil kira usia tert.uduh dan dia tin.ggal se0rang diri.

Ha.kim Nurul Mardhiah Mohammed Redza selepas memperti.mbangkan hu.jah dan ray.uan kedua-dua pih.ak, tidak menet.apkan sebarang jam.inan dan menet.apkan 24 Disember ini untuk seb.utan semula k.es.

Menurut lap0ran me.dia sebelum ini, se0rang pemi.lik kambing meme.riksa bahagian belakang rumahnya selepas mende.ngar bunyi pe.lik daripada kambing peliha.raannya.

Ketika itu, pemi.lik kambing yang juga se0rang wanita terli.hat se0rang lelaki dalam kead.aan sep.aruh b0gel bangun dari sebelah kambingnya dan melarikan diri.

Wanita itu kemu.dian memer.iksa haiwan peliha.raannya dan mend.apati kambing berwarna putih mili.knya telah m.ati.

Ketua P0lis Daerah Hulu Selangor, Superint.endan Arsad Kamaruddin dalam lap0ran me.dia ters.ebut meny.atakan sus.pek telah dit.ahan di sebuah kaw.asan sem.ak di Jalan Tengah, Kampung Sungai Bu.aya, Serendah dekat sini.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *