Semasa

Pilu, Pel4jar Perempuan KPTM M4ut DigiLls Treler Bersama M0t0sikal Ditungganginya.

MELAKA : Se0rang pelajar perempuan K0lej Univ.ersiti P0ly-Tech MARA (KPTM) Bangi, Selang0r m.aut selepas digi.lis sebuah treler apabila m0t0sikal ditungga.nginya terb.abit kemal.angan di Jalan Pok0k Mangga di sini, hari ini.

Kemala.ngan pada jam 8.20 pagi itu menyeb.abkan ma.ngsa, Nurul Asyikin Razali, 22, meni.nggal du.nia di te.mpat keja.dian selepas mengal.ami ced.era pa.rah di bah.agian kep.ala dan beberapa angg0ta ba.dan.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatku.asaan Trafik (JSPT) negeri, Superint.endan Hasan Basri Yahya, berkata ma.ngsa yang menun.ggang m0t0sikal jenis Yamaha N0uvo LC dalam perjal.anan dari Plaza Pandan Malim menuju ke lampu isya.rat Pok0k Mangga.

Katanya, sebaik tiba di te.mpat keja.dian, m0t0sikal ma.ngsa berg.esel dengan baha.gian kiri treler terb.abit menyeb.abkan m0t0sikalnya hil.ang kaw.alan dan melan.ggar t0ng sampah di ba.hu jalan.

“Aki.bat pelan.ggaran itu, ma.ngsa terj.atuh dari m0t0sikal lalu digi.lis l0ri treler berken.aan.

“Ma.ngsa dis.ahkan menin.ggal du.nia di tem.pat keja.dian 0leh pega.wai perub.atan aki.bat menga.lami kecede.raan pa.rah di kep.ala,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

M.ayat ma.ngsa diha.ntar ke H0spital Melaka untuk be.dah sia.sat dan ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sumber : AlDA ALlESYA / mb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *