Semasa

Bek4s Blntang B0la Sep4k Era 80an Hldup Susah Dan Tingg4l Di Dalam Hut4n.

Itu antara kata-kata dan lua.han se0rang lage.nda b0la se.pak Selang0r dan dikatakan antara pem.ain tengah atau “Midfi.eld” yang terbaik pada ketika era 80an dan awal 90an.

” Apa yang berl.aku semua ini adalah tak.dir, saya terima qa.da dan qad.arNya..”

Itu situ.asi dialami be.kas bintang b0la se.pak negara, Azhar Sharif yang hid.up susah menu.mpang di hutan simpan di Kampung Kemensah, Hulu Kelang, Selang0r.

Namun siapa san.gka nasib beliau beru.bah apabila kini dilap0rkan hid.up mel.arat.

Malah, dia juga per.nah beberapa kali menya.rung jersi Hari.mau Malaya dengan mem0ri paling manis berj.aya memb.antu Malaysia menj.uarai Pestab0la Merdeka pada tahun 1986.

Azhar, 56, yang seangk.atan dengan Allahya.rham Datuk Mokhtar Dahari adalah antara t0nggak utama Selang0r pada era perteng.ahan 1980-an dan pernah menjul.ang Piala Malaysia pada 1984 dan 1986.

Bagaimanapun ‘lan.git tak selalunya cer.ah’ apabila pada 1995 karier b0la sepaknya mus.nah selepas mene.rima kecede.raan seri.us ketika bera.ksi untuk Perak ketika itu.

Dia disa.hkan mengal.ami kecede.raan Anter.ior Cruci.ate Liga.ment (ACL) selepas diben.tes pertah.anan imp0rt Selang0r, Mehmet Durakovic yang mem.aksa Azhar memb.uat keput.usan mengga.ntung b.ut, sekali gus menin.ggalkan sukan yang paling dimin.atinya itu.

Mencerit.akan kehidup.annya ketika ini, Azhar menga.kui hidu.pnya kini su.kar terutama sejak setahun lalu apabila p4ndemik C0vlD-19 mela.nda negara di mana dia hil.ang pu.nca pendap.atan sebagai jurulatih untuk beberapa pas.ukan k0muniti sekitar G0mbak.

Kemu.ncak kesulimtannya, dia terp.aksa bertemduh di sebuah rumah usa.ng di lere.ng bu.kit milik kawan karibnya yang juga be.kas penj.aga g0l Kuala Lumpur sambil memb.uat kerja sam.pingan dengan menj.aga reban ayam milik rakannya itu.

Katanya, dia bersyu.kur dengan bant.uan rakan karibnya, namun tid.ak men0lak has.rat untuk menc.ari kedia.man lebih selesa di mana dia mahu memberi f0kus untuk menu.ntut ilmu agama.

Azhar (kanan). Gambar kanan Azhar di rumah tumpa.ngan di lere.ng bu.kit hutan simpan di kampung Kemensah, Hulu Selangor.

Kadangkala makan ubi kayu

” Kalau dapat tin.ggal di asrama tempat belajar agama pun tak apa. Saya dah tak mahu kej.ar dunia lagi, semua itu bukan dunia saya dah.

” Walau.pun rumah ini dalam hutan, tapi saya ten.ang. Tapi kalau boleh saya nak cari akhi.rat dan belajar agama sebab saya nak buat persed.iaan untuk dunia satu lagi.

” Ada kawan nak bawa saya ke Perlis belajar agama di sana dengan Cikgu Jan (Norizan Bakar-be.kas jurulatih negara).

” Tapi ja.uh sangat kalau b0leh dapat dekat sini pun lebih baik.

” Itu saja saya nak, ben.da lain saya tak mahu dah,” katanya yang men.gakui kadangkala hanya makan ubi kayu untuk mener.uskan kehid.upan.

Pern.ah bera.ksi bersama Allahy4rham Mokhtar Dahari

Pada fin.al Piala Malaysia 1986, Azhar menc.etak dua g0l buat Selang0r untuk mer.aih kemena.ngan 6-1 ke atas Joh0r selain mele.dak satu g0l ketika fin.al Piala Malaysia 1984 dengan menew.askan Pahang 3-1.

Untuk rek0d, selain pern.ah bera.ksi di sam.ping Mokhtar Dahari, Azhar juga adalah rakan sepas.ukan men.diang R Arumugam, Zainal Abidin Hassan, Zapril Hashim, Khang Hung Meng, Lim Teong Kim dan Zainal Nordin.

Mula bermain untuk Selang0r pada tahun 1983 boleh dikat.akan sumb.angan beliau kepada b0lasepak tanahair terut.ama sekali Selang0r tidak dapat dina.fikan.

Kis.ah Azhar menjadi ‘her0’ Selang0r

G0l itu telah memba.ngkitkan sema.ngat pasu.kan Selang0r di ikuti dengan 2 g0l lagi pada minit ke 89 dan 90 0leh Khang Hung Meng dan telah men0batkan Selang0r sebagai jua.ra Piala Malaysia 1984.

1984 Fi.nal Piala Malaysia Selang0r mene.ntang Pahang. Keti.ka Selang0r di amb.ang kekal.ahan Azhar Sharif meyam.akan kedud.ukan 1-1 pada minit ke 87 setelah ketin.ggalan 1-0 ha.sil jari.ngan penye.rang Pahang R.Suriamoorthy.

Sekal.ung pengha.rgaan juga kepada Menteri Besar Selang0r Incorpor.ated (MBI) atas sumb.angan wang tunai dan bara.ngan keperl.uan asas, sem0ga sumba.ngan terse.but dapat merin.gankan be.ban Azhar.

Perkemb.angan terk.ini Azhar Sharif kini di Baitul Islah.

Sementara itu, berdas.arkan sem.akan Muzik Jalanan meng.enai perkemb.angan terkini Azhar, mene.rusi lap0ran p0rtal Kita Rep0rters, Azhar kini sudah sudah beberapa bulan menj.adi pengh.uni Baitul Islah di Serendah, Rawang.

” Saya boleh kat.akan kehid.upan saya di sini 10 kali ganda lebih baik daripada masa saya tin.ggal di hutan Kemensah.

Menurut Kita Rep0rters, Azhar kini sema.kin tena.ng dan penek.anan terh.adap didikan agama di situ menj.adikan dirinya lebih p0sitif berba.nding sebelumnya.

” Di sini saya banyak menda.lami ilmu agama serta mempe.rbaiki diri.

” Bukan saja s0al keba.jikan seperti makan minum malah kehid.upan saya secara keselur.uhannya.

” Apa yang pasti sejak saya tin.ggal di sini, saya tid.ak per.nah tin.ggal s0lat lima waktu..” luah Azhar.

Sumber : hm , fb KL0B ALL STARS, fb Lag3nda B0la Sepak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *