Keluarga

Bayl 4 Bulan MenlnggaI Duni4 Setelah Sebul4n Dijag4 Peng4suh.

SEREMB4N : Ba.yi perempuan berusia empat bulan, Luna Aralyn Amar Ridhwan baru seb.ulan diha.ntar ke rumah pengas.uhnya sebeIum dite.mui Iem.ah dan dis.ahkan menin.ggaI du.nia di H0spital Tuanku Ja’afar (HTJ) di sini petang semalam.

Ibu ba.yi berken.aan, Lilis Handayani Sukran, 24, berkata, dia sed.ih dengan peme.rgian anak tun.ggaInya yang baru diIa.hirkan ak.hir Julai lalu.

Masa itu, saya berada di tem.pat kerja, dapat pan.ggilan dari peng.asuh yang memakl.umkan muka anak sudah bi.ru dan dia suruh segera dat.ang ke rumahnya.

“Ba.yi ini merup.akan satu-satunya anak saya dan baru sebulan diha.ntar ke rumah peng.asuh,” katanya ketika dite.mui pemb.erita di Jaba.tan Perub.atan F0re.nsik, HTJ di sini hari ini.

Sementara itu, bapa saudara ba.yi ters.ebut, Nashrullah Mohd. Non, 32, berkata, buat masa ini, pun.ca kema.tian masih belum dikenal pasti dan keput.usan ha.sil be.dah sia.sat hanya akan diper0leh dalam masa terd.ekat.

“Jena.zah ba.yi akan dikebu.mikan di Ta.nah Perkub.uran Islam Felda Lui Muda, Jemp0l selepas s0lat Zuhur hari ini,” katanya.

SebeIum itu, Ketua P0Iis Daerah Seremban, Asisten K0misi0ner Nanda Maarof berkata, dalam keja.dian pada jam 4.40 petang semalam, ibu ma.ngsa yang berada di tempat kerja mene.rima pan.ggilan telef0n daripada penga.suh yang memintanya datang segera ke kediam.annya di Taman Tuanku Jaafar, Senawang di sini kerana ba.yi itu dalam kead.aan sangat Iem.ah dan wajahnya pu.cat.

Beliau berkata, sebaik tiba, ibunya mend.apati kead.aan kuIit wa.jah anaknya, Luna Aralyn, empat bulan, telah pu.cat dan tia.da tin.dak ba.Ias apabila dia cuba menge.jutkannya.

Ba.yi itu kemudia.nnya diha.ntar ke HTJ di sini untuk menda.patkan raw.atan dan dis.ahkan menin.ggaI dunia 30 minit kemudian.

Salam takz.iah. M0ga ibu dan keluargannya ku.at dan ta.bah. Bermain2lah di taman syu.rga wildan syurga. Al fatihah

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *