Semasa

Jlran Bantu Wanlta Yang Terp4ksa Melahirkan Anak Dalam Banjir.

Negara kita sekarang sedang menga.lami fasa su.kar dan berd.uka apabila beberapa buah negeri di Malaysia ‘ditengg.elamkan’ 0leh musi.bah ba.njir.

Pastinya banyak kawasan yang terj.ejas teruta.manya di kawasan lembah Klang serta ribuan ma.ngsa juga turut terasa ‘pe.ritnya’. Malah lebih menye.dihkan, ada juga nya.wa-nya.wa yang tidak berjaya disel.amatkan.

Dapat kita lihat mene.rusi vide0-vide0 yang ters.ebar di me.dia s0sial dimana terdapat tanah run.tuh, penut.upan jalan, pok0k tumb.ang dan air ba.njir meni.ngkat sehingga ke pa.ras bah.aya dimana kenderaan yang berada di kawasan parkir mahupun di jalan raya ten.ggelam.

Namun lain pula dengan kisah kali ini dimana seprang wanita terpa.ksa mela.hirkan anak dalam kead.aan yang serba kekura.ngan menc.uri perha.tian ramai.

Menerusi vide0 yang dik0ngsikan oleh se0rang pengguna TikT0k @tutynooamalina, kelih.atan mereka sedang memb.antu se0rang wanita yang ingin bers.alin dalam rumahnya yang diten.ggelami air.

Dalam masa yang sama, Jiran tetangga yang berada berha.mpiran wanita ters.ebut juga segera mem.anjat temb0k dan mere.dah ba.njir separas le.her untuk menghul.urkan bant.uan.

“Kami cuba ba.ntu sesama sendiri kerna air ba.njir dah terl.alu tin.ggi dan ini adalah 0perasi menyel.amat ba.by dan ibu yg baru mel.ahirkan”

Dapat kita dengar suara wanita yang sayup meminta tol0ng dan suara ba.yi yang sedang mena.ngis. Syukur wanita ters.ebut bagaimanapun selamat mela.hirkan ba.yi walaupun dalam kead.aan sangat tidak selesa.

Berikut merupakan vide0 yang tu.lar :

@tutynoormalinaTik tok dah reived video yg tadi! Sorry guys! Tq atas doa kalian! ##fyp ##foryourpage♬ original sound – tutynoormalina

Video tersebut telah meraih 311.2K tont0nan, 15.2K tanda suka, 703 k0men dan 876 perk0ngsian di TikT0k.

Meni.njau di ruangan k0men rata-rata war.ga netlzen bersi.mpati dengan apa yang terja.di kepada wanita ini kerana bers.alin di rumah dalam kead.aan air ba.njir di par.as yang membah.ayakan memang sesuatu yang su.kar lebih-lebih lagi tanpa sebarang perse.diaan yang cukup.

Berikut merupakan k0men wa.rga maya:

“Ada dengar juga ibu bers.alin masa ba.njir… Allahu semoga ibu dan ba.by sel.amat..”

Ba.by tu dipeg.ang ta.kut terja.tuh dalam air

Allahuakbar, semoga diberi ketabahan

Sumber : y0y / tikt0k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *