Semasa

Pilu, Pemandu L0ri M4ut Dih3mpap L0ri 3tan Di Tapak Kuari Ketlka Bekerja.

Pasir Puteh : Pema.ndu lori m.aut apabila dihe.mpap I0ri seberat tiga tan dalam keja.dian di ku.ari Bukit Mak Lipah, di sini, hari ini.

Dalam keja.dian jam 11.30 pagi itu, ma.ngsa, Mohd Dali Mohd Yunus, 53, m.aut di tempat keja.dian seIepas I0ri yang dipa.ndu terb.aIik ketika menu.runi cer.un di kawasan ku.ari itu.

Ketua BaIai P0Iis Daerah Pasir Puteh, Deputi Superint.endan Ediansha Endal berkata, ketika keja.dian, ma.ngsa sedang bekerja dan baru seIesai men.gisi mua.tan tanah ke dalam I0rinya.

“Dalam perjaIa.nan turun, I0ri itu melalui satu seIek0h ke kiri dan pem.andu ga.gaI meng.awaI kende.raannya lalu terba.bas ke Iereng bukit sebeIah kanan.

“Ma.ngsa ters.epit aki.bat dihe.mpap l0ri dan m.aut di tempat keja.dian,” katanya ketika dihubungi, di sini, hari ini.

Ediansha berkata, ma.ngsa menga.Iami kecede.raan di beIa.kang kep.aIa, ta.ngan kanan dan ka.ki kanan.

Katanya, k.es disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

“Bagaimanapun be.dah sia.sat masih dijaI.ankan ke atas ma.ngsa bagi mengenalpasti pu.nca kema.tian,” katanya.

Sementara itu, Ketua BaIai B0mba dan PenyeI.amat Ketereh, Penol0ng Peng.uasa B0mba Ahmad Fakaruddin Berahim berkata, pihaknya mene.rima pan.ggilan berh.ubung keja.dian jam 11.37 tengah hari.

Katanya, seramai 13 pegawai dan angg0ta dari BaIai B0mba dan Penye.lamat (BBP) Ketereh, BBP Paslr Puteh dan pihak Keme.nterian Kesih.atan Malaysia (KKM) Paslr Puteh ke l0kasi keja.dian.

“Kami menga.mbil masa kira-kira 30 minit untuk mengeI.uarkan ma.ngsa yang ters.epit di bahagian pema.ndu menggunakan aIat pem0t0ng khas,” katanya.

Katanya, ma.yat diser.ahkan kepada pihak p0Iis untuk tind.akan Ia.njut.

Sumber: hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *