Semasa

Subhanallah, Pemergian Jururawat Yang Ditangisi 0leh Rakan-rakan, Sentiasa Ceria Walaupun S4kit.

Pemergian se0rang jurur.awat yang bertugas di Jabatan Kecem.asan & Trau.ma H0spital Melaka mengu.ndang seb.ak rakan perjua.ngan apabila menyi.fatkan arw.ah merupakan se0rang sahabat yang sejati.

Menerusi laman Faceb00k, pihak pengur.usan h0spital ters.ebut memberikan ucapan tak.ziah buat keluarga Allahy.arham Engku Shahirah Engku Razak yang menin.ggal du.nia pada Jumaat.

“Pemer.giannya merupakan kehila.ngan besar buat keluarga ETD Melaka kerana beliau adalah se0rang petugas yang berdedi.kasi dan k0mited dalam menjalankan am.anah tuga.san beliau,” tulis posting tersebut.

Difah.amkan, Allahy.arham mende.rita peny.akit buah pin.ggang menerusi k0men yang diba.las 0leh salah se0rang rakannya.

Berita se.dih itu menge.jutkan ramai sahabat seperju.angan yang turut membuat dedi.kasi istimewa dan mend0akan supaya r0h Allahy.arham ditempatkan dalam kala.ngan orang beriman.

Tenanglah disana wahai sahabat.

Sumber : news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *