Semasa

Sayu, Suami M4ut Dlgilis Lori, Isteri Sar4t H4mil Reda Deng4n Pemergi4n Suami.

Se0rang wanita re.da atas peme.rgian suaminya Ahmad Sofwatullah Shahrin yang meni.nggal dunia diper.cayai digi.lis sebuah l0ri di Kil0meter 18.3 Lebu.hraya Damansara Puch0ng (LDP), Petaling Jaya dua hari lalu.

Menerusi la.man Faceb00k, Malihah Abdul Halim melua.hkan rasa syukur apabila uru.san pengeb.umian arwh suaminya yang berusia 29 tahun itu berja.lan dengan la.ncar malam tadi.

Meskipun pe.rit bagi mene.rima kenyat.aan, namun ibu kepada dua caha.ya mata itu bersyukur mempunyai ahli keluarga serta mentua yang baik ha.ti menjadikan dirinya kekal tena.ng bagi mengha.dapi uji.an tersebut.

Ta.mbah kakit.angan Univer.siti Islam Antara.bangsa Malaysia (UIAM) itu, dia berja.nji akan menjaga zuri.at mereka sebaiknya dengan penuh kasih sayang seperti yang dila.kukan arwh ketika hay.atnya.

“Terima kasih Allah meminj.amkan se0rang suami yang sangat penya.yang selama 5 tahun lebih. Saya menjadi sa.ksi bahawa abang se0rang suami yang sangat bertangg.ungjawab, tidak pernah menga.baikan kelu.arga walau sedikit pun,” luahnya.

Selain itu, pengguna Faceb00k bernama Najmi Farisham ada berk0ngsi sebuah p0sting yang mem0hon sa.ksi kejad.ian berkenaan untuk ta.mpil membantu sias.atan.

Menurut p0sting itu lagi, difah.amkan Allahy.arham Ahmad Sofwatullah turut menin.ggalkan ba.yi dalam kan.dungan isterinya yang kini sedang ha.mil.

“Sahabat kami menin.ggalkan se0rang ba.lu dan tiga 0rang anak kecil dengan se0rang daripadanya masih di dalam kan.dungan.

“Tiada lagi gel.ak tawa dan gurau dari arwh kepada isteri dan anak anak. Tiada lagi tem.pat untuk keluarganya berte.duh kasih dari se0rang suami dan ayah,” katanya.

Terdahulu mem.etik lap0ran Harlan Metr0, kema.langan diperc.ayai berla.ku apabila man.gsa yang menun.gg4ng mot0sikal berg.esel dengan sebu.ah l0ri menye.babkan terja.tuh lalu digi.lis kende.raan tersebut.

Sumber : wb / media p0rtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *