Semasa

lbu Tungg4l 9 An4k Mer4ung Selep4s Mahk4mah J4tuhkan Hukum4n G4ntung Samp4i M4ti

Setiap yang melakukan jen.ayah pasti akan ada huk.uman yang menanti.

Walaupun kadang kala ia dilihat seperti satu tind.akan ke.jam, namun bila mengingatkan kembali jen.ayah yang dila.kukan, sememangnya huk.uman tersebut wajar.

Namun, hati siapa yang tidak ters.entuh melihat seorang ibu tunggal yang menyara sembilan orang anak mer.aung.

Ia selepas dija.tuhkan huk.uman m.ati 0leh mahk.amah apabila didapati men.gedar adah jenis sya.bu.

Vide0 se0rang wanita berusia 50an mer.aung sambil dibawa pleh pihak p0lis selepas mend. engar huk. uman yang diterima yang dik0ngsikan akuan Tik T0k bernama @seehuadaily benar-benar meru.ntuh hati.

Dalam vide0 tersebut jelas kede.ngaran wanita tersebut yang juga se0rang nelayan bertanya siapa yang akan menjaga anak-anaknya kelak andai dia dija.tuhkan huk.uman.

Sehu.bungan dengan perk0ngsian tersebut, rata-rata warganet telah meni.nggalkan pelbagai k0men diruangan Tik T0k akhbar berbahasa Mandarin itu.

Ada yang menz. ahirkan rasa kas. ihan melihat se0rang wanita sudah berusia terpa. ksa melalui huk. uman dunia sedangkan masih ada sembilan orang anak yang perlu ditan. ggung diluar sana.

Rakaman Video ada di Bawah Sekali

Walaupun kadang kala ia dilihat seperti satu tindakan

Walaupun kadang kala ia dilihat seperti satu tindakan

Walaupun kadang kala ia dilihat seperti satu tindakan

Walaupun kadang kala ia dilihat seperti satu tindakan

Walau bagaimanapun, ada juga yang meng.atakan perkara seperti itu kerap terjadi di.luar mahk.amah dan ia seperti satu san.diwara untuk meraih per.hatian um.um.

Walaupun kadang kala ia dilihat seperti satu tindakan

Walaupun kadang kala ia dilihat seperti satu tindakan Walaupun kadang kala ia dilihat seperti satu tindakan

Walaupun kadang kala ia dilihat seperti satu tindakan

Apa-apa pun sem0ga vide0 yang tul.ar berke.naan menjadi ikh.tibar kepada semua andai ter.niat mahu mela.kukan sesuatu perkara yang jen.ayah yang pastinya mengu.ndang pa.dah.

Sumber : Tik T0k @seehuadaily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *