Semasa

‘ Semp4t Memu4t Naik Gamb4r Di Fb Sebelum Pergl Untuk Sel4manya’ – Lel4ki Reb4h Ketlka Berm4in B0la Sep4k.

Peme.rgian ej.en tak.aful, Mohd Firdaus Zainor Abidin yang dida.kwa reb.ah ketika bermain b0la sep.ak sebelum menin.ggal du.nia petang Jumaat mengu.ndang seb.ak ahli keluarga serta rakan-rakan di medla s0sial.

Difah.amkan, arw.ah yang sememangnya ak.tif bersukan sempat mem.uat naik satu p0sting di laman Faceb00k mema.parkan fot0 dirinya berada di sebuah padang b0la.

“Lama tak bersukan ni.. Kita tengok berapa minit boleh tah.an?,” tulis sta.tus tera.khir Allahy.arham sehingga dik0ngsi sebanyak 111 kali.

Mene.rusi tinja.uan di ak.aun Faceb00knya, ramai ken.alan meni.tipkan ucapan takz.iah kepada ahli keluarga arw.ah selain mend0akan r0h sem0ga Allahy.arham dite.mpatkan dalam kala.ngan gol0ngan yang s0leh.

Ber.ita du.ka itu turut menjadi bu.alan di laman Twi.tter dimana se0rang indiv.idu bernama @MomoAyumi_ menas.ihati 0rang ramai agar p.eka dengan k0ndisi badan dan tahap kesih.atan sebelum melak.ukan sen.aman.

@MomoAyumi_ berkata, setiap 0rang perlu mem.ulakan sena.man rin.gan seperti ‘berjalan la.ju’ terl.ebih dahulu sekiranya sudah lama tidak melak.ukan aktiv.iti sukan.

Guys, ple.ase listen to your b0dy. If dah lama ina.ctive, start with light activ.ity such as brisk walk then slowly incre.ase the intens.ity & whenever your body is ready then you can return to play. Better, do med.ical check-up beforehand ?? https://t.co/eGDcUBGDGn

Sumber : fb & Ayumi @MomoAyumi_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *