Semasa

Pilu, Guru M4ut Kem4lang4n Ketlka Dalam Perj4lanan Ke Sek0lah.

Se0rang guru m.aut ak.ibat kecede.raan p4rah selepas terl.ibat kemaI.angan di Kil0meter 5 Jalan Serian-Tebedu hari ini.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatku.asaan Trafik Sarawak Superint.enden Alexson Naga Chabu berkata m4ngsa dikenali sebagai Nur Amiza Amira Abdullah, 29, dan beralam.atkan dari Kampung PangkaIan Kuap, K0ta Samarahan.

Menurutnya, m4ngsa semasa kejad.ian mema.ndu sebuah kereta dari arah Serian menuju ke Sek0lah Menengah Kebangsaan (SMK) Tebedu tempatnya mengajar pada jam 7.20 pagi.

KemaI.angan berl.aku apabila kereta m4ngsa diperc.ayai hiI.ang kaw.aIan lalu terba.bas ke tepi jalan dan meIa.nggar cuIv.ert (pembe.tung) k0nkrit di jalan raya tersebut.

M4ngsa disa.hkan meni.nggaI du.nia selepas diper.iksa kakit.angan Kement.erian Kesih.atan Malaysia (KKM) yang tiba di l0kasi kemaI.angan,” katanya menerusi satu kenyat.aan, hari ini.

M4yat m4ngsa kemudian diha.ntar ke Jab.atan Peru.batan F0re.nsik H0spital Serian untuk tind.akan sela.njutnya.

Sias.atan la.njut masih dijal.ankan di bawah S3ksyen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sias.atan masih dijal.ankan dan kita difaha.mkan semasa kemaI.angan berl.aku, cuaca hujan dan permuk.aan jalan ba.sah serta berseIek0h,” katanya.

Salam tkziah. Sem0ga suami dan keluarga t4bah. M0ga arw4h Amiza Amira ditempatkan bersama para s0lihin. Al fatihah.

Sumber : Utus4n 0nIine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *