Keluarga

Ibu Tungg4l Buntu Memiklrkan Naslb 10 Anaknya Ap4bila Tuan Rum4h Minta Kelu4r Dari Rum4h Sewa.

Bukit Mert4jam : Rosliza Hassan, 37, tid.ak pernah meny4ngka air ma.ta kesed.ihan memik.irkan na.sib 10 anaknya selepas diminta berpi.ndah dari rumah sewa bert.ukar kesyuk.uran ha.sil perk0ngsian gambar di Inst4gram (IG) 0leh pemuda tidak dikenalinya.

Semuanya bermula apabila jurug.ambar beb4s Keow Wee Loong, 33, tersere.mpak dengan Rosliza kira-kira jam 7 pagi tadi ket.ika dalam perjal.anan ke kedai makan.

Mereka saling tid.ak mengenali namun perk0ngsian gambar wanita itu yang kelih.atan bu.ntu bersama l0ngg0kkan barangan di luar rumah seperti tilam, peti ais dan perab0t mena.rik perha.tian ramai.

Tidak sampai beberapa jam selepas diminta kel.uar dari rumah sewa, Rosliza dan 10 anaknya kini sudah memas.uki kedia.man baru di Taman Machang Bubok, di sini, ha.sil bant.uan Ahli Parli.men Bukit Mert4jam, Steven Sim Chee Keong.

Rosliza berkata, dia bu.kan dih.alau tetapi dim.inta kel.uar dari rumah sewa kerana pem.ilik sudah menj.ualnya kepada pembeli baru.

“Saya tia.da pili.han melainkan berpi.ndah dan menc.ari pene.mpatan lain. Tapi dengan pendap.atan bula.nan sebanyak RM700 sebagai pemb.antu kedai makan berha.mpiran rumah, ia tid.ak menc.ukupi untuk menc.ari kedia.man baru.

“Saya mener.ima bant.uan bula.nan sebanyak RM500 daripada Zak.at Pulau Pinang (ZPP) sejak 2011 dan wang itu yang digun.akan untuk memb.ayar sewa rumah.

“Apabila dimi.nta kel.uar dari rumah sewa, saya jadi bu.ntu kerana tia.da simp.anan untuk memba.yar wang pendah.uluan,” katanya

Menurutnya, mesk.ipun anak sulung dan kedua yang berusia 21 serta 20 tahun tu.rut bekerja sebagai pemb.antu di kedai makan namun pendap.atan mereka juga tid.ak seberapa.

“Jadi bagaimana kami mahu berpi.ndah ke rumah baru. Muj.urlah ada Keow dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berh0rmat (YB) Steven kerana prih.atin dan memb.antu kami sekeluarga,” katanya.

Sementara itu, Keow berkata, dia terser.empak dengan Rosliza secara kebet.ulan ket.ika dalam perjal.anan untuk bersarapan.

“Saya terg.erak untuk memb.antu lebih-lebih lagi apabila meli.hat anaknya yang masih ke.cil.

“Lebih menyed.ihkan apabila lihat peti aisnya yang hanya ada maka.nan sudah tamat tar.ikh lu.put malah Kak Ros beritahu dia hanya ma.mpu memberi anak makan nasi berl.auk bawang dan kuah kari.

“Saya k0ngsikan ki.sah itu di IG dan gembira apabila ia mendapat perhat.ian segera YB Steven yang data.ng sendiri meli.hat kead.aan Kak Ros,” katanya.

Keow berkata, dia cuba beru.nding dengan pem.ilik rumah untuk memb.eri lagi temp0h Rosliza dan anaknya tinggal di rumah berken.aan.

“Namun, pan.ggilan tid.ak dija.wab dan diseb.abkan kasi.han dengan anaknya, saya cuba dap.atkan pene.mpatan lain.

“Usaha itu ber.hasil dan Kak Ros bersama anaknya sudah berpi.ndah masuk ke rumah baru di Taman Mach4ng Bub0k iaitu tid.ak ja.uh dari rumah sewa lamanya,” katanya.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *