Info

3 Perkara Yang Perlu Dielakkan Jika Nampak Ular Di Dalam Kediaman

Kejad.ian kanak-kanak dipa.tuk ul.ar yang bersemb.unyi di basikal dan ul.ar sawa dalam mangkuk tandas memang menak.utkan kita.

Pada masa yang sama memberi kesed.aran supaya kita lebih berh.ati-h.ati dengan haiwan berb.isa ini.

Supaya haiwan ini tid.ak masuk di rumah atau berli.ndung di kaw.asan kediaman kita ada beberapa lan.gkah yang perlu kita lakukan;

1. Bersihkan l0ngg0kan sampah
El.ak kawasan rumah sama ada dalam atau luar rumah ada l0ngg0kan sampah, barang-barang terb.uang, daun kering dan sebagainya. L0kasi ini berp0tensi jadi te.mpat perlind.ungan ul.ar. Tempat sejuk dan kering begini mem.ang jadi kesuk.aan haiwan ini.

2. Pan.gkas tanaman yang meri.mbun
Tanaman meri.mbun seperti pandan berp0tensi menj.adi te.mpat persemb.unyian ul.ar tanpa kita sed.ari. Jika ada tana.man begini, kem.askan jangan biar meri.mbun. Teb.as juga sem.ak sam.un yang ada sek.itar rumah.

3. Tutup lub.ang yang ada di rumah


Lub.ang saliran, bumb.ung juga berp0tensi menjadi lal.uan masuk ul.ar ke dalam kedia.man. Perasan tak, nenek-nenek kita dahulu tutup lub.ang bawah pintu dengan kain atau lidi penyapu, tujua.nnya untuk mengh.alang u.lar dari masuk rumah. Begitu juga pada bahag.ian bu.mbung. Ia antara te.mpat atau lal.uan masuk ul.ar juga.

4. Pastikan rumah sentiasa har.um
Sifat ul.ar tak suka akan bau-bau yang meny.egat kerana ia akan menga.ncam deria baunya. Bila deria bau ul.ar terce.mar, ia akan sukar untuk meng.esan kead.aan persekit.arannya .

5. Bersih dari tikus dan katak
Ul.ar bukanlah binatang yang bers.arang. Ia akan beral.ih mencari te.mpat yang ada su.mber maka.nannya, jadi pas.tikan kedi.aman anda tiada ada st0k makanan ul.ar seperti tikus dan katak. Lagi banyak tikus dan katak di kediaman, lebih lama u.lar akan ber.ada di situ. Bila su.mber mak.anan dah ha.bis, baru ular berpi.ndah ke tempat lain.

6. Pelihara kucing
Ul.ar akan mengh.indari haiwan-haiwan yang suka menc.akar seperti ayam, kucing dan sebagainya. Kerap kali kita lihat kucing berla.wan dengan ul.arkan? Selalunya kucing yang menang. Namun ia berga.ntung kepada saiz ul.ar yang meny.erang. Tapi paling tidak, kucing kita b0leh beri ama.ran kalau dia tak berup.aya untuk law.an ul.ar ters.ebut.

7. Gert.ak ular
Ul.ar akan ter.asa tera.ncam apabila ia diga.nggu. Bila terlalu ker.ap anca.man, ia akan tid.ak ber.asa selesa dan akan segera kaluar dari kaw.asan rumah. Gunakan alat seperti mesin rumput, bl0wer dan sebagainya di kaw.asan yang anda rasa berp0tensi menjadi kaw.asan perlind.unggan dan sarang ular. Itu antara kae.dah untuk ger.tak ul.ar yang mudah untuk anda cuba.

8. Tabur sulf.ur/ beler.ang
Ada orang kata petua ini hanya mit0s namun ada juga yang kata berk.esan. Tabur saja keliling kedia.man dengan serb.uk beler.ang ini. Ia boleh dibeli di kedai hardw.are tapi ketika men.abur pakai sar.ung tangan sebab sifat sulf.ur yang pan.as boleh mer0sakkan kulit yang terse.ntuhnya.

Kalau ul.ar ma.suk rumah JANG.AN buat perkara ini

Tapi sekiranya tetap berl.aku kejad.ian rumah dimas.uki ul.ar, sebaiknya kita ikut sar.anan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat tentang cara yang betul untuk mengend.alikan haiwan berb.isa.

Jika ul.ar masuk kediaman JANG.AN :

  • Cuba untuk mena.ngkap ul.ar jika tia
  • da kemah.iran.
  • Cuba untuk menced.erakan dan mengh.alau ul.ar dengan peral.atan.
  • Cuba mengh.alau mengg.unakan peral.atan.

Apa yang anda perlu lak.ukan?

1. Hubu.ngi 999 demi mendap.atkan bant.uan .

2. Memerh.atikan ger.ak geri dan arah ular berg.erak.

3. Tutup pintu dan tingkap bagi mengel.akkan u.lar keluar.

4. Ara.hkan ahli keluarga atau penghuni rumah untuk seg.era kel.uar.

5. Kurangkan berg.erak di had.apan ul.ar.

6. Kenalpasti jen.is ul.ar, panjang, warna serta c0rak dibad.anya.

7. Berikan makl.umat yang te.pat kepada pas.ukan penyel.amat.

Sumber : Jab4tan B0mba & Penyel4mat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *