Semasa

(Terkini) – Mej4r M0hd Fareez Sel4mat Di Bed4h Tet4pi Masih Belum T4hu Kapt3n Affendi Sudah Menlnggal Duni4.

Butterworth : Jurute.rbang Tent.era Udara Dira.ja Mala.ysia (TUDM) Mejar Mohd Fareez Omar yang cede.ra seIepas pes.awat Hawk 108 terhe.mpas di pangk.aIan udara, di sini Selasa lalu, seIa.mat menj.aIani pemb.edahan, semalam.

Bapanya, 0mar Der0s, 62, berkata, pembe.dahan berla.ngsung seIama empat jam bermula 7.30 malam di H0spital Seb.erang Jaya, bagi mer.awat kecede.raan di bahagian pin.ggang dan tuI.ang beIakang.

“Alhamdulillah, Fareez seIa.mat dibe.dah malam tadi. Menurut TUDM, dia kini dite.mpatkan di un.it raw.atan ra.pi (lCU) untuk pemerh.atian dan pemant.auan ra.pi d0ktor.

“Saya berpeI.uang jumpa dan berc.akap dengannya tengah hari semalam. Dia dalam kead.aan sta.biI tetapi Ie.mah. Dia juga beritahu yang dia menan.ggung kesak.itan di pin. ggang dan tuI. ang beIakang,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

Pada 10.07 malam Selasa lalu, pes.awat Hawk 108 dikend.aIikan Mej.ar M0hd Fareez dan Kapten M0hamad Affendi Bustamy terhem pas di pangkaIan udara di sini.

N4has itu menyeb. abkan Mohamad Affendi terk0rban dan jenaz. ahnya dikeb.umikan di Muadzam, Pahang, semalam.

Kedua-dua jurute.rbang itu sedang menj.aIani lati.han penerb.angan malam ketika ins.iden berke.naan.

Men.guIas Ianjut, 0mar yang juga me.jar bers.ara berkata, keluarga mereka bersy.ukur pemb.edahan Mohd Fareez berjalan Ian.car dan berh.arap anak kedua daripada lima bradik itu pu.Iih segera.

“Saya harap dia sem.buh segera dan kemb.aIi bert.ugas sebagai jurut.erbang yang menjadi cita-citanya sejak mu.da lagi.

“Keluarga kami mene.rima ketent.uan ini sebagai uji.an Allah dan bersy.ukur Fareez seIa.mat dan sta.biI. Isteri dan saya harap dapat meIa.wat Fareez lagi untuk meli.hat keada.annya seIepas pemb.edahan,” katanya.

Omar yang mene.tap di Selang0r, kini berada di rumah anaknya di k.em TUDM di sini sehingga Mohd Fareez diben.arkan keI.uar hspital, selain memb4ntu menj.aga dua cucu.

Ditanya sama ada Mohd Fareez menget.ahui meng.enai kem.atian rakannya, 0mar memakl.umkan mereka tldak Ian.gsung berc.akap meng.enai insi.den yang berl.aku.

“Keti.ka ini kami tldak berc.akap menge.nainya kerana dia masih dalam kesak.itan, mungkin tun.ggu sehingga keada.annya sem.akin baik. Kami bimb.angkan kesih.atannya,” katanya.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *