Semasa

Kis4h Memilukan Se0rang P0lis Teranlaya, Menlnggal Duni4 Di Dalam Penj4ra Ker4na Difitn4h Mer0g0l.

Sy pernah ada se0rang anak gu.am yang merup.akan se0rang angg0ta p0lis. Beliau lan.tik sy sebagai pegu.am b.ela untuk k.es ray.uan beliau kerana beliau telah ditu.duh bagi k.es r0g0l dan telah kal.ah ke.s ters.ebut. Perbica.raan ke.s dikend.alikan 0leh peg.uam lain.

Ceritanya begini:

Semasa anak gu. am sy sedang buat tu. gas r0ndaan bersama se0rang rakan p0lis, beliau telah na. mpak satu kereta Alza par.king di tepi jalan di sebuah kaw.asan perum.ahan. Apabila diper.iksa, didap.ati terd.apat sepasang kekasih yang sedang berz.ina.

Beliau kemu.dian tah.an mereka selepas mem.inta mereka pakai semula baju. Keja.dian pada waktu itu adalah dalam puk.ul 3 pagi.

Anak gu. am sy kemu.dian memb.awa pasangan kekasih ters.ebut ke balai p0lis menggu.nakan kereta r0nda p0lis manakala rakan beliau mem.andu kereta alza.

Semasa di dalam perjal.anan ke balai p0lis, pasangan kekasih ters.ebut mera.yu2 kepada anak gu.am sy agar ti.dak melap0rkan hal ters.ebut kerana bi.mbang akan dib.uang dari univer.sity, tempat mereka sedang men.untut.

Sampai di par.king kereta di balai p0lis, pasangan kekasih ters.ebut masih mer.ayu2. Kasi.han kepada mereka dan memik.irkan masa dep.an mereka, ak.hirnya anak gu.am sy memberi ama.ran kepada mereka dan meny.uruh mereka berta.ubat.

Wanita yang dita.han terse.but (pasangan kekasih lelaki dan wanita, bukan ga.y atau lesb.ian) kemu.dian meminta n0mb0r telef0n anak gu.am sy atas ala.san ingin belanja beliau makan pada hari lain kerana ingin berte.rima kasih atas ih.san membe.rikan am.aran sahaja di atas perbu.atan maks.iat mereka.

Kees0kkan harinya, wanita ters.ebut mengh.ubungi anak gu.am sy dan menyat.akan memerl.ukan bantu.annya kerana teman lelaki beliau mem.ukul beliau. Wanita ters.ebut mem.inta anak gu.am sy pergi ke kedia.man beliau.

Anak gu.am sy kemu.dian pergi berju.mpa wanita ters.ebut. Apabila sampai di l0kasi, wanita ters.ebut telah berada di hadapan gu.ard h0use apartm.entnya.

Wanita ters.ebut mena.ngis. Jadi anak gu.am sy mena.sihati beliau agar pergi memb.uat lap0ran p0lis. Wanita ters.ebut bersetuju. Mereka pergi ke balai p0lis menaiki kereta anak gu.am sy.

Sampai di balai, wanita ters.ebut terus pergi ke tandas balai p0lis kerana katanya ingin bu.ang air ke.cil. Setelah beb.erapa minit kemudian, wanita ters.ebut kel.uar dari tandas. Wanita terse.but kemu.dian menyat.akan mahu memb.atalkan ni.atnya untuk melap0rkan perbu.atan teman lelakinya.

Setelah pu.as dip.ujuk pleh anak gu.am sy agar wanita ters.ebut buat lap0ran p0lis, wanita ters.ebut tetap en.ggan berb.uat demik.ian. Akhirnya, anak gu.am sy terpa.ksa a.kur dan terpa.ksa mengh.antar wanita ters.ebut balik ke rumah.

Kees0kkan harinya, tiba2 anak gu.am sy mend.apat tahu bahawa wanita ters.ebut telah memb.uat lap0ran p0lis meny.atakan anak gu. am sy telah mer0g0l wanita ters.ebut di tandas balai p0lis.

Anak gu.am sy kemu.dian ditu.duh bagi kesal.ahan mer0g0l wanita ters.ebut. Setelah perbica.raan yang pan.jang, anak gu.am sy telah kal.ah ke.s.

Semasa sy mengend.alikan ray.uan beliau, sy berasa sa.ngat se.dih kerana peg.uam asal tidak pernah mengem.ukakan lap0ran perub.atan anak gu.am sy yang menges.ahkan bahawa beliau adalah se0rang yang ma.ti pucuk.

Lap0ran terse.but telah dikel.uarkan 0leh pih.ak h0spital 6 bulan sebelum anak gu.am sy bertemu wanita ters.ebut. Jadi, must.ahil ianya su.atu rek.aan.

Semasa sy kend.alikan ray.uan beliau, sy telah mengh.ubungi pi.hak h0spital dan disa.hkan anak gu.am sy masih men.gidap peny.akit ters.ebut.

Ketika ray.uan, mahk.amah memang ti.dak dapat mene.rima bu.kti baru atas ala.san ianya mes.tilah dikem.ukakan sewa.ktu perbic.araan 0leh pegu.am asal. D0kumen atau bu.kti baru tid.ak b0leh dikem.ukakan di peri.ngkat ray.uan. Se.dih bukan.

Selain itu juga, diseb.abkan peg.uam asal tid.ak membaca lap0ran d0kt0r atau lap0ran perub.atan terh.adap pemeri.ksaan yang dijal.ankan terha.dap wanita ters.ebut, peg.uam asal telah ga.gal untuk meny0al sak.si2 tentang kead.aan wanita ters.ebut yang berada dalam kead.aan haid sewa.ktu keja.dian r0g0l dikat.akan berl.aku.

Malah, jika benar perbu.atan r0g0l berl.aku di dalam ta.ndas ters.ebut, pegu.am asal sepatutnya meny0al pega.wai penyi.asat tentang DNA atau dar.ah ha.id yang mun.gkin terd.apat pada dinding tandas, pintu bah.agian atas, man.gkuk tandas, lantai tandas etc memand.angkan wanita ters.ebut mengat.akan anak gu.am sy ada memeg.ang kemal.uannya dan kemu.dian memeg.ang pula dinding tandas, ma.ngkuk tandas, pintu tandas dan baha.gian atas pintu tandas. (possib.ility terd.apat kes.an DNA tidak b0leh dit0lak begitu sahaja).

Wanita ters.ebut tid.ak pernah mengat.akan anak gu.am sy ada menc.uci tang.annya. Kalau ikut l0gik, mesti dar.ah ha.id mel.ekat pada tan.gan anak gu.am sy.

Banyak lagi p0int ti.dak ditimb.ulkan atau dis0al 0leh peg.uam asal terut.ama sekali kes.an kpyakan aki.bat berz.ina dengan teman lelaki.

Pembel.aan yang diban.gkitkan 0leh pegu.am asal hanyalah pena.fian semata2. Diseb.abkan banyak yang ti.dak ditimb.ulkan, maka anak gu.am sy ka.lah k.es.

Oleh itu, tid.ak banyak yang dapat sy laku.kan walaupun Hak.im Mahk.amah Tinggi bersetuju dengan p0int2 yang cuba sy huj.ahkan. Akan tetapi, Yang A.rif mengat.akan sepatutnya p0int2 di atas diti.mbulkan 0leh peg.uam asal sewaktu perbic.araan.

Di perin.gkat ray.uan, semua itu sudah ti.dak bpleh ditim.bulkan lagi.

Sy mencerit.akan ki.sah ini adalah untuk menu.njukkan bahawa terd.apat angg0ta p0lis yang diani.aya 0leh 0rang awam. Tid.ak dina.fikan ada angg0ta p0lis yang memang ani.aya 0rang awam tetapi kis.ah ini membu.ktikan sesiapa sahaja boleh dian.iaya dan menga.niaya.

Ha.sil fit.nah dan pengani.ayaan ters.ebut, anak gu.am sy telah dijat.uhkan huk.uman penj.ara 30 tahun dan 10 sebatan. Paling menye.dihkan selepas sele.sai menj.alani beberapa seb.atan (tid.ak dapat mengh.abiskan 10 seb.atan ters.ebut), beliau ak.hirnya menghe.mbuskan na.fas tera.khir di Penj.ara Kajang pada tahun 2021.

Sy men.angis tere.sak2 (walau sy cuba untuk tah.an, ha.ti sy jadi ha.ti tisu ketika itu) apabila mene.rima be.rita kema.tian beliau. Dalam kead.aan tere.sak2, sy katakan pada adik beliau, “Sem0ga arw4h dite.mpatkan di kalangan 0rang2 yang beriman. Sy harap wanita yang mengan.iaya beliau berp.uas ha.ti dengan ha.sil pengan.iayaan ini.”

Kepada wanita pemfi.tnah ters.ebut, sem0ga Allah beri kamu hidayah.

Kepada pegu.am asal, jadikan ini satu pelaj.aran agar tid.ak sewenang2nya mengend.alikan ke.s jika tid.ak cek.ap.

Kepada diri sy, berus.aha ker.aslah untuk meneg.akkan kead.ilan walau ramai meng.eji.

Kepada sesiapa yang ken.al angg0ta p0lis ters.ebut, d0akan keba.jikan beliau di sana. Biarlah namanya menjadi ra.hsia kita bersama.

Kepada arwah F***** Bin F****, sem0ga r0hmu ten.ang di sana.

Sekian.

Sumber : fb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *