Semasa

Khabar Duka, Peng4sas Aplikasi Mycar M0hd N0ah Telah Menlnggal Duni4. Salam Takziah Buat Kelu4rga.

MyC.ar adalah aplik.asi e-hai.ling di negara ini yang sudah ber0perasi sejak 1 Februari 2018 dan merup.akan milik penuh Platf0rm Apps Sdn Bhd serta diban.gunkan melalui tekn0lpgi platf0rm terkini dengan kerjasama syar.ikat tekn0l0gi makl.umat dari Ame.rika Syar.ikat.

Kelmarin, dilap0rkan bahawa penga.sas apli.kasi penga.ngkutan aw.am e-hai.ling ters.ebut yang juga merup.akan Ketua Peg.awai Eksek.utif (CE0) MyC.ar Sup.erApp iaitu Mohd Noah Maideen telah meni.nggal du.nia pu.kul 11.40 pada 29 November.

Dimakl.umkan Allahy.arham yang berusia 45 tahun ini menghe.mbuskan na.fas tera.khir di H0spital Sungai Bul0h (HSB) aki.bat k0mplikasi jan.tung.

Disahkan Oleh Pengurus Kanan Mycar

Peme.rgian Allahya.rham disa.hkan 0leh Pen.gurus Kanan Platf0rm Apps Sdn Bhd Mohd Shafiq Affendi Mohd Abd Rahman dan menjel.askan arw.ah dimas.ukkan ke HSB sejak sebulan lalu bagi raw.atan jan.tung.

Jena.zahnya telah sela.mat dikebu.mikan di Tanah Perku.buran Islam Meru, Klang.

Tak.ziah buat keluarga Allahy.arham. Sem0ga rphnya dicu.curi rah.mat dite.mpatkan di kalangan 0rang-0rang beriman dan syuhada.

Sumber :  utus4n & hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *