Hiburan

(Terkini) “Doakan Suami Saya Kemb4li Pulih..” Bek4s Angg0ta Nasyld Raihan, Afad Raihan Diser4ng Str0k.

Kuala Lumpur : Isteri kepada peny.anyi nasyid sol0 Ah Fad iaitu Nurul Sakinah Ibrahim meminta semua pih.ak agar mend0akan suaminya yang dise.rang str0k agar ke.mbaIi sem.buh seperti biasa.

Sakinah, 34, berkata, kead.aan suaminya kini sta.biI seIepas dipind.ahkan dari z0n me.rah ke w.ad biasa H0spital Selayang, semalam.

“Apabila sudah masuk wa.d biasa tiada siapa dapat meIa.wat termasuk saya. Jadi agak su.sah untuk menda.patkan perkemb.angan terkini suami. Cuma, semalam d0ktor hub.ungi saya untuk berit.ahu kead.aan suami. Ia sama juga seperti saya teng0k di z0n mer.ah pada Jumaat lalu.

“Teka.nan dar.ahnya dah menu.run cuma beIum pa.ras n0rmaI. Bacaannya masih 140 ke atas dan dik.ira masih tin.ggi,” katanya kepada Harlan Metr0.

Menur.utnya, d0ktor akan men.gawaI bac.aan te.kanan da.rah kerana akan ada pendar.ahan lebih ter.uk di baha.gian 0tak sebelah kiri.

“Semasa hari keja.dian pada Khamis, dia menga.du tan.gan dan ka.ki kanan tiada rasa apa-apa serta tak boIeh nak an.gkat. Tapi semasa jumpa Jumaat lalu, alhamdulillah dia sudah boleh an.gkat tan.gan kanan tapi tidaklah ku.at.

“Namun kira ada keaj.aiban kerana kalau ikutkan pr0ses untuk pu.lih agak Iambat sebab baru dua hari dah ada perub.ahan begitu. Percakap.annya sudah boleh difahami walaupun sebu.tannya ti.dak berapa jeIas sangat,” katanya.

Nurul Sakinah berkata, suaminya diser.ang str0k aki.bat tidak mendapat re.hat yang cukup.

“Dia memang ban.yak uru.san. Khamis lalu dia agak si.buk dan tiada reh.at. Petang itu saya ikut dia ambil anak baIik sek0lah. Semasa isi minyak di Bandar Tasik Puteri, dia mula mengaI.ami k.ebas ka.ki tangan kanan serta tidak b0leh berge.rak.

Saya hubungi bapa yang tin.ggaI di situ dan seIepas itu kami hub.ungi amb.uIans yang membaw.anya ke H0spital Selayang,” katanya.

Ah Fad, 37, atau nama sebenarnya Zulfadli Mustaza pernah menganggo.tai kumpulan Raihan.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *