Semasa

” Rasa Kep4la Macam Kena Per4h ” Keser0n0kan Wanlta Ini Pulang Dari Bercutl Bertuk4r Tr4gedi Saklt Kepal4 Yg Teramat Sang4t.

DIS4NGKA berpu.nca daripada str.ess, tetapi rupa-rupanya sa.kit kep.ala yang ditan.ggung wanita ini selama seminggu memp.unyai kai.tan dengan jan.gkitan kum.an!

Menurut wanita yang hanya mahu diken.ali sebagai Yana Ismail, segala-galanya bermula selepas dia dan keluarganya pul.ang ke rumah selepas berc.uti selama beberapa hari di Pulau Pinang.

“Memand.angkan dah lama tak bawa anak-anak berj.alan sebab lara.ngan ren.tas negeri dan saya juga si.buk dengan bisnes 0nline, maka baru-baru ini saya ambil pelu.ang berc.uti dengan keluarga.

“Balik je berc.uti, saya mula rasa sa.kit kep.ala. Saya tak pernah dan jar.ang sa.kit kep.ala. Suami sy.ak mungkin sebab str.ess. Saya ambil panad0l dan ub.at farm.asi saja untuk red.akan rasa sa.kit.

“Seb0leh-b0lehnya saya nak el.ak ke h0spital sebab sekarang ni kan musi.m C0vld-19.

“Saya tak ada migr.ain pun selama ini. Tapi tiga hari berl.alu, sa.kit kep.ala masih tak re.da walau telan panad0l. Masuk hari keempat, saya tak ta.han dah dan pergi ke h0spital,” ujar wanita berusia 30an yang juga penga.sas pr0duk makanan, Bilis Mena.ngis ini.

Menurutnya, d0kt0r menges.yaki dia diser.ang migr.ain lan.tas dia dibe.rikan ub.at serta sun.tikan ub.at tah.an sa.kit dan kemu.diannya diben.arkan pul.ang.

“Masa tu saya dah 0verthlnking… saya ta.kut ia diseb.abkan pemb.uluh dar.ah pec.ahlah, ketumb.uhanlah. Lebih-lebih lagi ada sepupu saya sa.kit kep.ala sampai pen.gsan kerana pemb.uluh da.rah pec.ah. Dia masih k0ma sehingga kini.

“Saya rasa dunia ni ge.lap walaupun b0leh bern.afas… macam-macam saya fikir terut.ama apa akan jadi pada anak-anak ke.cil saya,” ujar ibu kepada dua cahaya ma.ta berusia tiga tahun dan setahun setengah ini.

Empat hari menahan sa.kit di rumah, Yana bert.ekad untuk mend.apatkan raw.atan di h0spital.

Yana berkata sungguhpun dibe.rikan sun.tikan ub.at yang sedi.kit ku.at, sa.kit kep.alanya masih berl.arutan selama enam hari.

“Hari ketujuh, saya mula mu.ntah, cir.it-bi.rit dan le.mah sangat… ba.dan tak boleh nak ta.han. Sak.itnya macam 0rang pulas dan ta.rik-ta.rik ur.at kep.ala.

“Adik dan mak datang ambil saya dan bawa ke h0spital. Saya nak sangat bu.at CT sc.an sebab nak tahu apa yang jadi pu.nca sa.kit kep.ala ni. Saya bimb.ang nanti terla.mbat dapatkan raw.atan.

“Na.sib saya baik tak perlu tunggu lama. D0kt0r buat CT sc.an dan te.rus dapat keput.usan hari itu juga. Ak.hirnya d0kt0r makl.umkan sa.kit kep.ala saya tak ada kai.tan dengan 0tak dan pemb.uluh da.rah seb.aliknya ada jangk.itan kum.an di baha.gian r0ngga sin.us

“Saya rasa nak suj.ud syukur sebab meras.akan Allah bagi nya.wa sekali lagi pada saya,” ujarnya yang men.etap di Putrajaya.

Buat masa ini, Yana berkata dia berga.ntung kepada ub.at antibi0tik yang dibe.rikan kepada d0kt0r.

“Alhamdulillah, berk.urang si.kit saki.tnya. D0kt0r kata kalau antibi0tik tak berk.esan, saya akan dir.ujuk kepada pakar teli.nga, hid.ung dan te.kak (ENT),” katanya.

Tid.ak menya.ngka vide0 yang dim.uat naik 0lehnya mer.aih melebihi 146,000 jumlah t0nt0nan, Yana berharap perkongsiannya dapat memberi peri.ngatan kepada 0rang lain agar tidak men.gambil rin.gan dengan kesih.atan masing-masing.

“Mesej pen.ting, el0k cepat-cepat pergi h0spital walau migr.ain biasa. Buat che.ck-up, jangan berk.ira duit ringgit. Kesih.atan ni jaga macam mana pun, kalau Tuhan nak bagi sa.kit, tak boleh buat apa.

“Jadi mulak.anlah jaga pemak.anan, jan.gan makan berleb.ihan. Dan selagi ada nik.mat masa dan kesih.atan, luangk.anlah masa dengan insan tersay.ang. Kalau terj.adi apa-apa, tak boleh pat.ah balik,” ujarnya sambil turut menguc.apkan terima kasih kepada mereka yang turut mend0akan kesiha.tannya.

Sumber : m st4r

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *