Keluarga

Bak4l Peng4ntin Menlnggal Dunia Ketlka Membaca Al-Quran Selep4s Menunaikan S0lat Subuh.

SE0RANG gadis menjadi bu.alan netlzen apabila menghe.mbuskan na.fas tera.khir sedang membaca Al-Quran selepas menu.naikan s0lat Subuh, Khamis lalu.

Lebih memi.lukan, gadis itu yang dikenali sebagai Aisyah Bahar, 22, itu dikat.akan re.bah dan menin.ggal du.nia di pang.kuan ayahnya.

RAKA.MAN VIDE0 ADA DI BAWAH SEKALI

Menurut su.mber keluarga, pelajar Universiti Islam Hasanuddin, Makassar itu ba.kal melangs.ungkan perkahwinannya tid.ak lama lagi.

“Meni.nggal setelah s0lat subuh, sedang membaca ayat Al-Quran. k0ndisinya sedang pu.asa sunnah. Ak.hir hay.atnya mengu.cap Laa ilaaha illallah. Innalillah..

Padahal beliau sebe.ntar lagi akan menikah,” ujar Andi Wahyuni yang juga meru.pakan sepupu paling ra.pat arw.ah.

Sementara itu, ayah Aishah iaitu Andi Bahar Jufri mence.ritakan, pada malam keja.dian anaknya itu memakl.umkan mahu berpu.asa sunat Hari Khamis.

Aisyah bersama ibu bapanya.

Khabar duka, pengantin meninggal dunia ketika mmbaca Al-Quran seIepas mnunaikan solat subuh

“Selepas selepas bers.ahur, kami pergi sembahyang Subuh berjemaah di masjid. Sebaik sahaja pul.ang dari masjid, ar.wah meminta izin untuk memperd.engarkan ayat-ayat Al-Quran sambil saya meme.riksa bacaaannya.

“Hanya dalam beberapa ayat, arw.ah reb.ah secara tiba-tiba dipan.gkuan saya sebelum mengu.cap dua kalimah syahadah dan meni.nggal du.nia,” ujarnya.

Menurut Bahar, selama ini arw.ah tid.ak pernah menga.lami peny.akit yang ser.ius, namun sehari sebelum keja.dian arw.ah meng.adu sa.kit kep.ala.

Khabar duka, pengantin meninggal dunia ketika mmbaca Al-Quran seIepas mnunaikan solat subuh

T0nt0n Vide0 :

Sumber : cc / cn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *