Semasa

Svspek K3s Buli Mer4yu Kepada Ibu Bapa M4ngsa Untuk Tldak Rep0t P0lis.

Tind.akan beberapa remaja yang diperc.ayai pelajar asrama menu.mbuk dan mene.ndang se0rang pelajar lain secara beramai-ramai tu.lar di medla s0sial sehingga mene.rima keca.man prang ramai.

RAKA.MAN VIDE0 DI BAWAH SEKALI

Mene.rusi beberapa vide0 yang berdu.rasi 13 hingga 30 saat itu, se0rang remaja dili.hat menjadi ma.ngsa bu.li apabila dia diminta

untuk berdiri te.gak sebelum diten.dang di bahagian bela.kang ba.dan serta ditu.mbuk beberapa kali di pe.rut oleh beberapa remaja lain.

Menu.rut lelaki yang memuat naik vide0 terse.but di akaun Faceb00knya, Faez Hamzah, beliau menje.laskan terda.pat beberapa remaja yang ingin menj.adi gen.gster dan menu.njuk ta.ring sedangkan ibu bapa remaja terb.abit mengha.ntar mereka ke asrama untuk belajar hingga berjaya dalam pelajaran.

Difah.amkan, keja.dian terse.but dira.kam 0leh indi.vidu yang berada

“Her0-her0 Malaya sudah tu.njuk ta.ring, mak bapa hantar pergi sekolah asrama belajar bagus-bagus untuk menjadi orang yang berjaya, tapi nak menj.adi gen.gster masing-masing nak tunjuk gen.gster ye, cukup la banyak k.es yang telah jadi sebelum-sebelum harap cepat-cepat la in.saf,” ujarnya dengan mele.tak tanda pagar #kuasaviral di han.taran ters.ebut semalam.

Rata-rata pengguna laman Faceb00k ber.ang terhadap tind.akan semua remaja terse.but yang melak.ukan tind.akan memb.uli secara beramai-ramai terha.dap se0rang pengguna serta meminta tind.akan dari pih.ak P0lis Diraja Malaysia (PDRM) dengan segera.

Menu.rut se0rang pengguna bernama Atiqah Harun, dia berpendapat tind.akan memb.uli semua remaja itu akan meru.gikan masa hadapan mereka di usia muda mereka dan akan dipan.dang ser0ng 0leh masyarakat.

“El0k dapat belajar be.bas dapat balik kampung jumpa mak ayah,masa depan dah ada jalan depan sikit lagi, tapi dah masuk ke dalam (penj.ara) nanti, dah tak merasa dah semua kebeb.asan tu dik, bila dah keluar pun orang akan pandang ser0ng, keluarga kamu pun akan dihi.na,” jelasnya.

Pengguna lain dengan nama Ramlah Yusuf berkata, dia amat ge.ram melihat perbu.atan la.gak gen.gster semua remaja ters.ebut yang tidak berl.aku pada zaman persek0lahan di era tahun 70-an dahulu.

Berdas.arkan mesej itu, indi.vidu terb.abit merayu supaya wanita itu mem.adam vide0 berken.aan bagi menjaga nama baik tempat belajarnya selain mend.akwa pi.hak pengur.usan akan menga.mbil tind.akan.

Bagaimanapun, tidak dapat dipas.tikan bila dan l0kasi keja.dian terb.abit berlaku yang telah mengu.ndang kema.rahan netlzen sekali gus meminta pihak berk.uasa melak.ukan sias.atan dengan segera.

Lagi perkemb.angan terkini mengenai ke.s bu.li se0rang pelajar di asrama sebuah sek0lah di Perak.

Sus.ulan dari penu.laran vide0 ke.s bu.li ters.ebut, beberapa pelajar yang diperc.ayai terb.abit dalam k.es itu ta.mpil membuat perm0h0nan maaf melalui apli.kasi WhatsApp dan mera.yu berm.ati-ma.tian agar ibu bapa ma.ngsa tidak membuat lap0ran p0lis berhubung keja.dian itu.

“Kami semua nak minta maaf sangat-sangat dekat pi.hak kau terutama Shaantesh (mangsa), ibu bapa Shaantesh dan semua orang. Kami sedar apa yang kami buat itu sa.lah sangat-sangat.

“Tol0ng sangat-sangat, kami mera.yu pada tuan dan puan Shaantesh jangan buat lap0ran p0lis sebab kami memang sangat-sangat meny.esal,” kata salah se0rang sus.pek.

Terdahulu se0rang pengguna Twltter mended.ahkan, antara pelajar yang terb.abit dalam k.es bu.li itu merupakan remaja berusia dari 13 hingga 15 tahun.

Pera.kam vide0 yang dikenali sebagai Zaf juga tam.pil mem0hon maaf di atas tindak.annya membuat raka.man vide0 ters.ebut. Malah dia juga mera.yu agar ma.ngsa tidak membuat lap0ran p0lis serta berj.anji tidak akan mengg.anggu ma.ngsa lagi selepas ini.

“Santesh, aku Zaf nak minta maaf sebab mengai.bkan kau, sebab rec0rd kau apa semua. Aku harap sangat-sangat, tol0nglah jangan rep0rt p0lis. Please la Santesh. Kau saja harapan, weh sum.pah lepas ni kit0rang tak kacau kau dah.

“Apa je lagi do, satu Malaysia dah cari kit0rang Santesh. Pleaselah, tol0nglah maafkan kit0rang. Banyak be.nda yang kami semua nak kena ha.dap. Aku kat situ, sump.ah aku tak sen.tuh kau. Aku rec0rd je do, aku tak ber.ani sen.tuh kau. Tol0nglah, maafkanlah kami,” katanya.

Sementara itu, sus.pek yang lain berh.arap pihak keluarga Santesh sudi berju.mpa agar mereka dapat memb.uat perm0h0nan maaf secara bersem.uka.

Bagaimanapun tind.akan semua sus.pek yang terb.abit dalam ke.s itu sudah terla.mbat berik.utan Ketua Polis Perak, Datuk Mior Faridalathrash Wahid telah menges.ahkan pih.aknya telah menerima lap0ran meng.enai keja.dian itu dan kertas sias.atan telah dibuka.

Sumber : The Rep0rter, Twltter Jab4tan Netlzen Mal4ysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *