Semasa

May4t Kanak-kanak Lelaki Yang Dih4nyutkan Kepala Air Di Bent0ng Akhlrnya Berjaya Ditemui.

BENT0NG : Ma.yat kanak-kanak lelaki diperc.ayai Emmanuel Chang Li Zheng berusia 6 tahun yang menjadi saIah se0rang ma.ngsa diha.nyutkan kep.aIa air di Bobby Ec0 Farm berjaya dite.mui.

Ma.yat ma.ngsa dite.mui tera.pung dan tersa.ngkut dalam I0ngg0kan kayu di kaw.asan hutan di tepi Iebuh Raya Karak menghaIa ke Kuala Lumpur kira-kira satu kil0meter dari l0kasi keja.dian pada jam 10.30 pagi.

Keja.dian kep.aIa air ters.ebut turut melib.atkan pemilik inap desa dikenali sebagai Bobby Lim Yoke berusia dalam Iingkungan 60-an dan isteri, Yap Koon Lau, 66.

Ketua BaIai B0mba dan Penye.lamat Bent0ng, Mohd. Zamri Abdul Ghani berkata, kanak-kanak lelaki berke.naan merupakan anak kepada pasangan Chang Chee Heng dan Joyce Ong Yong Sze.

“0perasi menc.ari dan menyeI.amat telah dimulakan pada jam 9.40 pagi dengan keku.atan seramai 26 pegawai serta angg0ta.

“Kita telah menemmui ma.yat ma.ngsa dalam I0ngg0kan ka.yu di Kil0meter 66.2 bersebe.Iahan Lebuh Raya Karak menghala ke Kuala Lumpur kira-kira satu kilometer dari l0kasi keja.dian.

“ldentiti ma.ngsa masih beIum dikenal pasti namun diperc.ayai ma.yat Emmanuel. Kita akan memanggil ibu bapa ang.katnya untuk pr0ses pengec.aman.

“Setakat ini, kita masih men.eruskan 0perasi bagi mencari pemilik inap desa,” katanya ketika dite.mui K0sm0! di sini hari ini.

Katanya, 0perasi terb.abit turut diba.ntu beberapa baIai dan agensi bagi mencari tiga ma.ngsa yang diIap0rkan ha.nyut dibawa ar.us de.ras.

“BaIai yang terli.bat ialah BaIai B0mba dan Penye.lamat Genting Highlands, Bent0ng, Cameron Highlands, Nenasi dan Storm Pahang.

“Kita juga telah menggun.akan khid.mat anjing penge.san sebanyak dua ek0r dan mene.rima ba.ntuan dari P0Iis Diraja Malaysia dan Ang.katan Pertaha.nan Aw.am Malaysia (APM).

TerdahuIu, ma.yat Yap Koon Lau telah dite.mui pada jam 10.15 pagi semalam di bawah timb.unan kayu baIak dan pasir kira-kira 200 meter dari l0kasi lnap desa terse.but.

Salam tkziah semoga keluarga mndiang ta.bah.

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *