Semasa

Hasr4t Untuk Menunaikan Umr4h Tidak Kesampaian, Lelaki M4ut Rentvng Dalam Keb4karan.

Lelaki berusia 56 tahun meni.nggal du.nia selepas rent.ung dalam kebak.aran di rumah di Taman Malek, Alor Setar hari ini. Dalam keja.dian 5.30 pagi itu, ja.sad Roslan Abu Ba.kar dite.mui di depan pintu dalam rum.ahnya.

Menurut bapa saudaranya, Abd Rahman; arw4h mas.uk semula ke dalam rum.ah untuk menga.mbil ku.nci kereta dan cuba mema.dam a.pi nam.un dia tidak sem.pat keluar dan terpera.ngkap di pi.ntu hadapan rumah terse.but.

Isteri arw4h, Muzaini Mustafa yang berke.rusi r0da aki.bat mas.alah buah pin.ggang dan dua anak mereka, Mohamad Ridwan Roslan, 17, dan Siti Aisyah, 15, berj.aya menyela.matkan diri keluar dari rumah.

Abd Rahman berkata, dia tid.ak sed.ap ha.ti apabila terde.ngar bun.yi si.ren b0mba di hada.pan rumahnya tid.ak ja.uh dari l0kasi keja.dian.

Katanya, dia ti.dak sed.ap ha.ti kerana bim.bang ada keja.dian bes.ar keti.ka pendu.duk di kawa.san K0ta Setar ma.sih dalam perlaksa.naan Peri.ntah Kaw.alan Perge.rakan Diperk.etatkan (PKPD) Secara Penta.dbiran sej4k Jumaat lalu diseb.abkan penu.laran c0vld-19.

Tidak lama kemu.dian isteri saya mena.ngis membe.ritahu rumah Roslan (arw4h) terba.kar namun tidak tahu na.sib yang meni.mpa.

Sebaik sampai di sini, saya dapat tahu arw4h ga.gal disela.matkan dan menin.ggal du.nia dalam kebak.aran itu, katanya ketika dite.mui di l0kasi keja.dian hari ini.

Arw4h yang sebelum ini ce.ria kelih.atan pe.lik apabila terg.esa-ge.sa nak balik rum.ahnya. Dia ada beri.tahu nia.tnya untuk menu.naikan umrah sekali lagi namun ti.dak sem.pat diseb.abkan mas.alah kesih.atannya selain masa.lah c0vld-19 seka.rang ini.

Mungkin dia tahu aja.lnya akan tiba sebab itu tiba-tiba dia ada se.but nak menu.naikan umr4h kerana tidak ada peranc.angan sebe.lum ini, katanya.

Katanya, jena.zah akan dikebu.mikan di Tan.ah Perku.buran Islam di Jalan Alor Ibus, Kuala-Kedah-Yan selepas selesai uru.san di bilik ma.yat H0spital Sultanah Bahiyah (HSB).

Sementara itu, adik arw4h, Rosliza Abu Bak4r, berkata, kali tera.khir dia bertemu arw4h abangnya adalah Jumaat lalu sewaktu ma.ngsa datang untuk menzi.arah ibu mereka di Kuala Kedah.

Katanya, ibu mereka sepatutnya menj.alani pembe.dahan membu.ang sela.put ma.ta di sebuah pu.sat perub.atan swasta di Alor Setar tetapi terp.aksa ditu.nda kerana PKPD.

Arw4h datang dan tanya berhu.bung emak dan dia beri sumba.ngan sedi.kit untuk pembe.dahan itu tapi terpa.ksa ditu.nda kerana c0vld-19.

Dia langs. ung tak nam.pak seba.rang perub.ahan malah dia kelih.atan biasa saja ketika dat.ang ke rumah dan tak sa.ngka keja.dian ini berl.aku, katanya.

Sejak arw4h bapa mereka menin.ggal, arw4h lah bertanggu.ngjawab menj.aga keluarga terutama ibu mereka yang sudah uz.ur.

Kami sekeluarga re.da dengan peme.rgiannya kerana dia se0rang abang yang baik dan su.sah mahu cari macam dia, katanya.

Arw4h adalah kakita.ngan Syarikat Air Darulaman (SADA) di Al0r Setar, Kedah.

Sumber : 0hinf0kini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *