Semasa

“Kegemblraan Kembali Ke Sek0lah Bertuk4r Duka” Pelajar Sek0lah Agama M4ut Dir3mpuh Pacuan Empat R0da.

LIPIS : Has.rat dan sema.ngat untuk mener.uskan se.si persek0lahan hari ketiga awal tahun ini bagi se0rang pelajar tingk.atan enam Sekolah Menengah Agama (SMA) Padang Tengku bera.khir setelah m.aut dalam kemaI.angan di Kil0meter 23, Jalan Lipis-Merap0h berdek.atan Kechau, di sini hari ini.

Dalam keja.dian jam 7 pagi, ma.ngsa yang menun.ggang m0t0sikal M0denas Kriss 100, Ahmad Majdi Eswady, 19, dalam perjal.anan ke SMA Padang Tengku dari Kechau di sini m.aut dire.mpuh kenderaan pac.uan empat r0da jenis Mitsubishi Trit0n dipandu Hoo Teng Tack, 75, yang datang dari arah Lipis.

Ketua PoIis Lipis, Superint.enden Azli Mohd. Noor berkata, ha.sil sias.atan awal mend.apati kemaI.angan berp.unca apabila kenderaan pac.uan empat r0da yang dipa.ndu Teng Tack gagaI meng.awaI kende.raannya lalu mema.suki lal.uan bertent.angan di l0kasi keja.dian.

“Pema.ndu yang juga pengurus sebuah kilang ka.yu di Kechau diperc.ayai menga.lami pengIih.atan terh.ad aki.bat cuaca berka.bus lalu mema.suki laluan bertent.angan dan mere.mpuh bahagian hadapan motosikal ma.ngsa.

“Aki.bat peIan.ggaran itu, ma.ngsa yang menun.ggang mot0sikal menga.lami kecede.raan pa.rah di kep.aIa dan da.da serta menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian,” katanya dalam kenyataan di sini hari ini.

Menurut Azli, pem.andu kende.raan pac.uan empat r0da menga.lami kecede.raan di kep.aIa dan ka.ki kanan, dike.jarkan ke H0spital Lipis untuk mene.rima raw.atan lanjut di wa.d kecem.asan.

“Be.dah sia.sat terha.dap ma.ngsa untuk menget.ahui pun.ca kema.tian akan dilak.ukan selepas uji.an sari.ngan c0vld-19. Kedua buah kende. raan menga.Iami ker0sakan te.ruk pada baha.gian hadapan dan akan dibawa ke Puspak0m untuk peme.riksaan ker0sakan,” katanya.

Jelasnya, ke.s kemaI.angan itu akan disi.asat di bawah Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987 dan orang ramai yang melihat keja.dian ters.ebut diminta ta.mpiI memberikan makI.umat kepada p0Iis bagi memba.ntu sias.atan.

Salam tkziah buat keluarga Allahy4rham Majdi Eswady. Semoga k.uat dan tab.ah atas kehiI.angan anak tersayang. Moga arw4h ditempatkan dikala.ngan org beriman dan soleh. Al fatihah

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *