Keluarga

Allahuakhbar, Jen4zah Mak Sempurna Dan Tak Rentung Manakala Al-quran Peneman Sepanjang Hay4tnya Tak H4ngus.

Kuala Terengganu : Meskipun keselu.ruhan rumah didia.mi ibu bapanya 100 peratus terba.kar, Zakaria Jus0h bersyu.kur apabila sebah.agian tu.buh arw4h ibunya yang terpera.ngkap dalam kebaka.ran itu masih sempurna.

Zakaria, 56, berkata, hanya 15 peratus sahaja fizikaI arw4h ibunya, Fatimah Mohd, 79, terba.kar iaitu memb.abitkan bahagian da.da dan pe.rut serta ta.ngan kiri dalam keja.dian pagi semalam.

Katanya, arw4h adalah se0rang yang setia dengan al-Quran dan membaca al-Quran menjadi ru.tin hariannya di rumah didi.ami bersama bapa, Jus0h Muda, 82, di Kampung L0song Haji Su, di sini.

“Alhamdulillah, Allah masih melind.ungi tub.uhnya daripada terba.kar. Keadaannya cukup sifat dan ti.dak rent.ung sebagaimana diIap0rkan me.dia, hanya 15 peratus sahaja bahagian tu.buhnya terba.kar, itu pun hanya bahagian ku.Iit sahaja.

“Malah, al-Quran yang berada di atas katil tempat arw4h tidur ketika keja.dian pun hanya terba.kar pada bahagian tepi sahaja,” katanya ketika dite.mui di l0kasi keja.dian, hari ini.

Dalam kebaka.ran pada 10.39 pagi semalam, Fatimah dite.mui m.aut manakala Jusoh meIe.cur di ka.ki dan beIakang ba.dan diperc.ayai cuba menyeI.amatkan isterinya itu.

Zakaria yang bekerja sebagai mekanik dengan syarikat peng.eluar kenderaan tempatan berkata, dia dan 10 lagi adik beradiknya re.da dengan tak.dir meni.mpa arw4h ibu mereka.

Menurutnya, dia bersyukur kerana bapanya tersel.amat dalam keja.dian itu walaupun sebahagian bada.nnya meIe.cur.

Katanya, bapanya yang meIe.cur hampir 50 peratus kini semakin sta.biI dan dira.wat di H0spital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ), di sini.

“Ketika keja.dian bapa yang berada di ruang tamu terbau benda han.git dan menge.jutkan ibu yang sedang tidur di katil sebelum turun ke tanah untuk meme.riksa pu.nca bau berkenaan.

“Ketika berada di bawah, bapa terna.mpak api di bahagian suis utama dan cuba masuk semula ke dalam rumah, namun ga.gaI apabila api mere.bak ke ruang dengan cepat.

“Arw4h ibu hanya sem.pat menghub.ungi adik perempuan yang tinggaI di Kampung Kubang Tangga untuk meminta t0Iong, sebelum suaranya tiba-tiba hiIa.ng begitu sahaja,” katanya.

Zakaria berkata, ketika dite.mui, tan.gan kanan arw4h ibunya masih mengge.nggam telef0n.

Katanya, ketika itu dia berada di rumahnya di Kampung Durian GuIing, Marang dan segera ke l0kasi keja.dian sebaik menerima pan.ggilan telef0n daripada rakan memak.lumkan kedia.man ibu bapanya terba.kar.

“Sebaik tiba saya melihat bapa tidak berma.ya aki.bat terkena bah.ang api dan di kawasan rumah jiran sambil ditenangkan adik beradik dan kakita.ngan kesih.atan sebelum seb.ak selepas diberitahu ibu terpera.ngkap dalam kebaka.ran itu.

“Berdasarkan sias.atan awal Un.it F0rensik Jab.atan B0mba Dan Penyel.amat Malaysia (JBPM), kedia.man berusia 70 tahun itu terba.kar diperc.ayai berp.unca daripada Iitar pintas di bahagian suis utama.

“Keru.gian dianggarkan RM150,000 memb.abitkan perab0t dan barangan elektrik serta lima m0tosikal dan sebuah kereta Per0dua Kancil,” katanya.

Zakaria berkata, jena.zah ibunya sela.mat dikebu.mikan di Tanah Perkub.uran Islam Makan Lama, Chabang Tiga, di sini, 5.30 petang semalam.

Sumber : hm / caram0h0n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *